Archiv pro rubriku: Aktuality

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 30.4.2019 se žáci všech ročníků naší školy vydali místo 2 vyučovacích hodin uklízet naše město a okolí. Odpadky jsme sbírali: v parku, v Bradlecké ulici, na náměstí, na silnici k Doubravici a k Ranči, v Nádražní ulici, dále na silnici k Prostřednímu mlýnu a k Těšínu, v lese na kopci Železný a na silnici k Zámezí. Počasí nám přálo, akce se zdařila a za rok ji zase zopakujeme.

Okresní kolo v minifotbale

Další úspěch žáků v minifotbale

Dne 17. 4. 2019 se uskutečnilo okresní finále v minifotbale žáků. Mladí fotbalisté posíleni o Nicolase Filipa a Davida Burgerta zde nastoupili proti soupeřům z okresu. Dařilo se jim skvěle. David nepustil žádný míč do brány. Všichni hráli jako o život. Snaha se vyplatila, protože vše skončilo velkým úspěchem. Radovali jsme se z krásného prvního místa. Chlapcům přejeme mnoho úspěchů v krajském finále, které se odehraje 30. 4. 2019 v Jičíně.

Miloslava Kulhánková

Úspěšný zápis do 1. třídy

Ve středu 10.4.2019 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci plnili jako vždy úkoly, při kterých ukázali, jak jsou šikovní. K zápisu se letos dostavilo 22 dětí, z nichž některé mají odklad povinné školní docházky a nastoupí tak o rok později. Děti se k nám sjely ze Železnice, Bradlecké Lhoty i dalších obcí. Jsme rádi, že zájem o naši školu roste a můžeme se tak v září těšit na příjemně zaplněnou první třídu.

Turnaj žáků v minifotbale

Dne 5. 4. 2019 se konalo v Jičíně na stadionu okrskové kolo v minifotbale žáků. Naši žáci zde vybojovali krásné druhé místo a zároveň postup do okresního finále, které se odehraje 17. 4. 2019.Žáci hráli v tomto složení: Adam Hartman, Jan Šťastný, Lukáš Kristiňák, Adam Nydrle, Filip Burgert, Dominik Hamšík, Petr Seman, Jaroslav Daniš, Patrik Saal, Renato Matijaševič a Tomáš Červeňák. Tomáš byl vyhlášen za nejlepšího střelce.Velké poděkování určitě patří trenérovi Ondřeji Drahoňovskému.

Chlapcům přejeme mnoho úspěchů v okresním finále.

Miloslava Kulhánková

Ředitelské volno

Po schválení zřizovatelem vyhlašuji pro žáky na den 23. dubna 2019 z organizačních důvodů ředitelské volno. Žáci po Velikonocích nastoupí do školy až ve středu 24. dubna 2019.

S. Munzarová

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne 10. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2018/2019, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, je možné školu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 493 532 936) navštívit kdykoliv.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2019/2020 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 20 žáků.

Podmínky přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice.
  2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

 

Předání potravinové sbírky Charitě Jičín

Žáci 8. třídy uspořádali potravinovou sbírku mezi svými spolužáky a výtěžek sbírky předali 18.2. zástupkyni Charity Jičín. Podařilo se vybrat mnoho potravin a hygienických potřeb.

Za příspěvek do sbírky děkujeme všem zúčastněným. Jsme rádi, že je mezi námi tolik dobrých lidí, kteří pomohou potřebným v našem okolí.

Beseda o správném držení těla

V úterý 5.2. se na besedě s fyzioterapeutkou Marií Smutnou zájemci o zdravý životní styl dozvěděli mnoho užitečných informací o důležitosti pohybu a správného držení těla. Na vlastní kůži si vyzkoušeli několik zdánlivě jednoduchých cviků, při kterých si mohou zpevnit svalový korzet svého těla. Paní Smutná zodpověděla i osobní dotazy účastníků a představila užitečné cvičební pomůcky.

Děkujeme za účast všem návštěvníkům a věříme, že jim získané informace pomohou v péči o vlastní zdraví.

Kroužky ve 2. pololetí

Vážení rodiče, pro 2. pololetí se otevírají tyto

zpoplatněné kroužky:

Angličtina hrou – 1+2                       Po 13.00 – 13.30

Šikulky                       Čt 13.15 – 14.00

Mladý kutil                 SUDÝ TÝDEN ÚT 14.00 – 15.30

bezplatné kroužky:

Anglická konverzace – 7. – 9. tř.      Pá 6.55 – 7.40

Sportovní hry             Út 13,40 – 14.25

Příprava na přijímací zkoušky

M – úterý 6.55 – 7.40

ČJ – středa 6.55 – 7.40

Florbal           Út 14.30 – 15.30

Deskové hry                II. a IV. středa v měsíci

 

Pro malý zájem se neuskuteční tyto kroužky:

Superhry v přírodě                1x za 14 dní, Pá 14.00 – 16.00

Němčina zábavně                  Út, Pá

Muzikantský klub                  ÚT 13.45 – 14.30

Zdravotní čtvrthodinka          ÚT – ČT 7.15 – 7.30

 

Kroužky v 2. pololetí školního roku 2018/2019

V tomto pololetí nabízíme opět kroužky, ve kterých Vaše děti mohou trávit smysluplně svůj volný čas. Pokračujeme v nabídce stávajících kroužků, ale otevíráme i nové a ty, které se nepodařilo v minulém pololetí pro malý zájem otevřít. Kompletní nabídku kroužků na nové pololetí naleznete zde.

Přihláška na kroužek ke stažení zde.

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 31. 1. 2019 třídnímu učiteli.

 

Tříkrálová sbírka 2019

I v tomto roce jsme spolupracovali s Oblastní charitou Jičín a účastnili se Tříkrálové sbírky. 15 žáků naší školy obešlo město Železnici a tento rok poprvé také Těšín. Počasí přálo a otevírali nám milí lidé, kteří přispěli celkovou částkou 28 435,- Kč do pokladniček, ale obdarovávali i naše koledníky. Všem dárcům i účastníkům sbírky patří velké poděkování!

S. Munzarová

Advent ve škole

Ve čtvrtek 6. prosince proběhla každoroční akce Advent ve škole. Letošní program začal netradičně v sokolovně vystoupením dětí z MŠ a ZŠ a následně pokračoval v naší škole jarmarkem.

Letošním programem nás provázela osvědčená Terezka Hejduková. Jako první zazpívali, zarecitovali a pohybem doplnili naši nejmenší žáčci z mateřské školy. Po nich následovalo náročné vystoupení žáků z 3. třídy. Třeťáci po dlouhém nacvičování hudebně ztvárnili pohádku O Červené karkulce a musíme zhodnotit, že se jim opravdu povedla. Vánočně jsme se naladili koledami, které nám zazpívali žáci z 1., 2. a 5. třídy. S písní Už Martin na bílém koni vystoupili prvňáčci spolu s klavírním doprovodem Nely Vojtěchové, Lucky Kolocové, Terky Drahoňovské, Elišky Machové a Aničky Fidrmucové. Hrou na klavír nám zpříjemnili večer Marek Janda, Alex Jobánková, Tobiáš Vančura, Dan Neděla, Honza Čapka a spolu s ním paní učitelka Čapková s doprovodem na flétnu. Čertovské překvapení si pro nás připravili žáci z 8. a 9. třídy, kteří ukončili program písní Půlnoční v klavírním doprovodu Terezky Bajanové. Po vystoupení jsme se přesunuli do školy, kde následovala druhá část programu – a to jarmark. Tam jsme si mohli zakoupit výrobky našich žáků, pochutnat si na vánočce či štrúdlu a vychutnávat vánoční atmosféru. Doufáme, že jste si to i letos s námi užili a za rok na viděnou!

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Advent ve škole

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí příjemně naladit před Vánocemi, ve čtvrtek 6. 12. 2018 na Advent ve škole.

Začínáme v 16.00 hod. v sokolovně krátkým vystoupením dětí a žáků z MŠ a ZŠ, poté bude ve škole přichystaný  prodejní jarmark žákovských výrobků a občerstvení, při němž bude možno nakoupit drobné vánoční dárky, popovídat si s ostatními a vychutnávat předvánoční atmosféru.

Těšíme se na Vás!

Florbalový turnaj

Dne 6. 11. 2018 se 10 sportovkyň z 8. a 9. třídy účastnilo okrskového kola florbalového turnaje. Vedly si velice dobře a díky svému umístění na 2. místě postoupily do okresního kola. To se uskutečnilo 16. 11. 2018 opět ve sportovní hale v Jičíně. Konkurence zde již byla o poznání větší, a tak naše dvě výhry a tři prohry nakonec znamenaly krásné 5. místo.

Všem účastnicím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Sběr papíru a pomerančové kůry

Sběr papíru

Ve  školním roce 2018/2019 opět sbíráme starý papír. Musíme ho však roztřídit na karton a papír. Svázaný a lístečkem se jménem , třídou a množstvím označený, nosíme za školu ke kůlně.

Organizujeme sběr sušené pomerančové a citrónové kůry (každá zvlášť).

Citrónová kůra se suší bez dužniny (lze oloupat či vydlabat), pomerančová kůra převážně loupaná. Prosíme, odstraňte dužinu pečlivě, zbytky lákají potravinové moly. Kůra musí být dobře usušená, bez plísně. Žáci ji přinesou třídním v sáčcích s lístečkem, kde bude jejich jméno, o jakou kůru se jedná a hmotnost kůry v sáčku.

Sběr bude probíhat cca do konce dubna nebo do odvolání.

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

Dne 12. října se žáci naší školy zúčastnili soutěže KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK a KOPIDLENSKÝ JELEN.

V Kopidlenském kvítečku se Diana Munzarová, Michaela Rejlková a Adam Hartman v soutěži družstev umístili na 2. místě. V soutěži jednotlivců Diana zvítězila a Michaela skončila čtvrtá. Soutěžilo se v poznávání rostlin, ve znalostech o přírodě a volitelném úkolu. Michaela si zvolila aranžování, Adam zábavný sportovní úkol se zahradnickou tematikou a Diana poznávala ovoce a zeleninu podle chuti a vůně.

V soutěži Kopidlenský jelen se Tereza Hejduková, Veronika Bajanová a Tereza Chvalinová umístily na pěkném 5. místě. Soutěžily v poznávání lesních rostlin a zvěře, ve znalostech o přírodě a ve střelbě na cíl.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy.

Členská schůze SRPŠ Železnice

Členská schůze SRPŠ Železnice se uskuteční 21. 11. 2018 v 16.00hod. v tělocvičně školy, poté budou hned pokračovat třídní schůzky rodičů.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy, Bc. Natalija Holubová, předsedkyně spolku

Vystoupení 100 let České republiky

V neděli 28. října 2018 uplynulo sto let od založení České republiky. I naše škola se zapojila do oslav narozenin stoleté dámy. Na čtvrtek 25. října jsme si připravili speciální program, a to televizní vysílání Masarykovy základní školy.

Program zahájila zábavná vědomostní soutěž, ve které se čtyři týmy utkaly o pamětní medaile. Moderátor jim kladl všetečné otázky týkající se významných osobností české historie, kterými byli Cyril a Metoděj, sv. Václav, Jan Hus a Jan Amos Komenský. Soutěžící se nedali a statečně odpovídali na dotazy. Síly byly natolik vyrovnané, že si nakonec medaile v podobě lipového listu odnesli všichni.

Po soutěži již byl čas na dokument, který připomněl některé historické okamžiky českého státu a také významné svátky, které slavíme. Pouť časem jsme samozřejmě zahájili 28. října 1918. Poté jsme se přesunuli do 8. května 1945, po kterém následoval smutný 21. srpen 1968 a smrt Jana Palacha. Připomněli jsme si, jak se slavil 1. máj a pak už přišel 17. listopad 1989 a 1. leden 1993.

Na závěr nemohla chybět česká státní hymna, kterou si s chutí zazpívali i diváci. Popřejme tedy naší republice, aby se dožila ještě přinejmenším dalších sto let.

Fotografie z vystoupení zde.

Strašidelné odpoledne ve školní družině

Hudbu, hry, soutěže, to vše si připravily pro děti v obou odděleních školní družiny paní  vychovatelky. Děti v 1. oddělení ŠD se jako mávnutím kouzelného proutku rázem staly příšerkami, tím zábava mohla začít. Všechna strašidýlka tancovala, smála se a bavila se, až se v herně družiny třásly stěny. A aby si strašidelné bytosti trochu odpočinuly od divokého tance, byly pro ně připravené různé soutěže. Strašidýlka musela s dýní na hlavě přejít po pavučině, také házela dýní na duchy a ani střelbou do ducha odpoledne stále nekončilo… Mezitím si pochutnávala na červících ve slizu, krvavých prstech a na různých dalších dobrotách.

Na závěr si každé strašidýlko zabalilo svoji mumii. Zbytek odpoledne jsme strávili zhlédnutím oblíbené pohádky Bílá paní na hlídání.

Také naše odrostlejší strašidla ze 2.odd. ŠD přivítala Strašidelné odpoledne s nadšením. V naší čarodějnické sluji (rozuměj tělocvična) si vyzkoušela tyto soutěžní disciplíny: chůzi po pavučině, počítání netopýrů a pavouků, hod dýní na cíl, jízdu na koštěti, tanec s dýní a strašidelné disco. Značně unavena pak všechna strašidla odletěla na dvou létajících strojích do útulnější sluje (rozuměj družinka), kde se vrhla na připravené občerstvení. Celé odpoledne se velmi vydařilo!

Pevně věříme, že se k nám tato strašidýlka příští rok zase vrátí.

  • Děkujeme rodičům, kteří poslali či přinesli do školní družiny sponzorské příspěvky ve formě sladkostí. Všechny tyto odměny budou postupně rozdány dětem při soutěžích a celodružinových akcích.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

100. výročí založení Československa

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na vystoupení žáků, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 16.00 hodin v sokolovně. Vystoupení je pořádané ke 100.výročí založení Československa.
Rodiče si vyzvednou žáky 1. stupně  po skončení vystoupení ve škole, kde budou čekat pod dozorem učitele.

 

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
školské radě končí tříleté období, a proto je nutné sestavit novou školskou radu. Po Vašich dětech bude v nejbližších dnech poslán kandidátní lístek, kam je třeba zapsat návrh dvou kandidátů. Může být navrhnut kdokoliv z řad zákonných zástupců žáků naší školy.
Po sečtení navrhovaných kandidátů se vybere 10 nejčastěji navrhnutých, ze kterých se během třídních schůzek dne 21. listopadu 2018 zvolí 2 noví členové školské rady.

Obálku s kandidátním lístkem, který přinese Vaše dítě domů, prosím vraťte vyplněný nejdéle do pátku 9. listopadu 2018 do 12.00hod. zpět do školy třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci S. Munzarová

Nabídka zaměstnání

Nabízíme místo asistentky pedagoga v ZŠ. Asistentka bude pracovat se dvěma žáky se zdravotním znevýhodněním v období  24. 9. 2018 – 31. 8. 2019 . Úvazek 40 hod./týden. Vzdělání: jakékoliv pedagogické či kurz asistenta pedagoga.

Kontakt: S. Munzarová – mobil 731 891 828, e-mail: skola@zszeleznice.cz