Archiv pro rubriku: Aktuality

Nabídka pracovních míst ve školním roce 2020/2021

Nabízíme pracovní místa na pozicích:

ASISTENT PEDAGOGA na částečný úvazek (0,5 – 0,75 úvazku)

UKLÍZEČKA na částečný úvazek (0,4 – 0,5 úvazku)

Bližší informace pro zájemce na tel. čísle 731 891 828 (Mgr. Soňa Munzarová) nebo na e-mailu: s.munzarova@zszeleznice.cz

Krásné prázdniny

Děkujeme všem za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a přejeme krásné prožití prázdninových dnů.

Zaměstnanci MZŠ a MŠ, Železnice

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku proběhne pro žáky 1. – 8. ročníku v pátek 26. června 2020. Informace o přesném čase příchodu a odchodu žáků jednotlivých ročníků  byla žákům i zákonným zástupcům zaslána do elektronické žákovské knížky.

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude ředitelské volno.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás pozvala na schůzku rodičů, která se uskuteční ve středu 24. 6. od 16.00hod. v základní škole. Na schůzce bude přítomna třídní učitelka Mgr. Petra Tmějová, paní vychovatelka Bc. Jolana Knapová a paní asistentka Lenka Nováková. Budou Vám předány důležité informace spojené s docházkou Vašeho dítěte do ZŠ.

Vzhledem k přetrvávajícím částečným omezením kvůli šíření koronaviru Vás prosím, aby se na schůzku dostavil pouze 1 zákonný zástupce a bez dítěte.

Motivační část zápisu jsme se po domluvě s kolegyní rozhodly přesunout na první týden v září. Paní učitelka si s dětmi projde aktivity, které byly naplánovány na zápis. Děti po jejich splnění obdrží i drobné dárečky, které byly již také nachystány.

Děkuji Vám za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Mgr.Soňa Munzarová, ředitelka školy

Fotografická soutěž o nejkrásnější jabloň

Je tomu již více než půl roku, kdy sis přinesl/a domů mladé stromky jabloní, které jsi mohl/a vysadit na zahradě či jinde, pečovat o ně a pozorovat je. Protože jsme zvědaví, jak se ovocným stromkům daří, vyhlašujeme touto cestou fotografickou soutěž s jednoduchými pravidly:

  1. Pořiď fotografie na podzim vysazené jabloně (jabloní) fotoaparátem nebo mobilním telefonem od května do konce září (ideálně z různých ročních období).
  2. Z pořízených fotografií doplněných o krátký komentář vytvoř plakát.
  3. V měsíci říjnu přines svůj plakát do školy.

V říjnu budou z každé třídy vyhodnoceny nejzdařilejší prezentace výpěstků jabloní a na vítěze jabloňového fotografování čekají zajímavé ceny.

Těšíme se, že naše fotografická výzva osloví malé pěstitele i vášnivé fotografy a že v říjnu pomůže vyzdobit naši školu.

Videokonference žáků

Pravidelné půlhodinové videokonference budou probíhat dle rozpisu zde: 

Rozvrh videohovorů

Dle zvážení vyučujících budou moci probíhat videokonference i z jiných předmětů v jiných časech. Žáci o nich budou vždy včas informováni.

Stabilně každou středu v čase 10.00 – 11.00hod. budou probíhat on-line konzultace, při kterých budou on-line všichni učitelé a budou moci pomáhat individuálně dle požadavků žáků. Vy-rodiče můžete tuto konzultaci využít také, jen se musíte připojit přes účet Vašeho dítěte. Pokud byste potřebovali hovořit s učiteli v jiný čas, domluvte si videohovor přes E-ŽK individuálně.

Pokud by ještě někdo nevěděl, jak se v Teamsech spojit s někým jiným, návod je zde:

Jak telefonovat v Teams

Věřím, že takto vedená výuka bude příjemným zpestřením výuky na dálku.

V případě jakýchkoliv potíží s připojením do Teams kontaktujte p. uč. Čapkovou, do Alfbook kontaktujte p.uč. Markovou.

S. Munzarová

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021.

Zápis bude probíhat od 15. do 30. dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2019/2020.

Formulář ke stažení je zde: Žádost o přijetí

Kritéria přijetí

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Spádové děti obdrží dopis s formulářem žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do poštovní schránky. Součástí dopisu bude i přidělené registrační číslo. Žádost vyplňte, podepište a doručte do poštovní schránky školy nejpozději do 30. 4. 2020. Registrační číslo uschovejte.

Žádost je možné doručit také následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: kk8mesj

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: s.munzarova@zszeleznice.cz (nelze poslat jen prostý email – ten byste museli do 5 dnů přijít osobně podepsat, aby žádost byla platná)

  3. poštou na adresu školy: Tyršova 336, 507 13 Železnice

  4. osobním podáním

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

O přijetí dítěte budeme informovat zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi, aby děti o zážitek ze zápisu nepřišly. Informace o termínu konání tohoto setkání bude včas zveřejněna na webových stránkách školy.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy od 15. do 30. 4. 2020.

Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Budete-li mít již vyjádření z PPP či SPC a od lékaře, přiložte oba dokumenty k žádosti o odklad. Pokud toto dosud nemáte, doručte pouze samotnou žádost o odklad a k doplnění chybějících dokumentů budete vyzváni.

Formulář je zde: Žádost o odklad

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Formulář je zde: Žádost o předčasné přijetí

Uzavření MŠ a ŠJ

Od 17. 3. 2020 do odvolání  bude ZRUŠEN PROVOZ MŠ a ŠJ z důvodů souvisejících s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a omezení volného pohybu.

Potvrzení pro získání „ošetřovného“ na děti MŠ a žáky ZŠ je možné si vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na čísle: 493 532 936 nebo 731 891 828 u p. hospodářky nebo u p. ředitelky v ZŠ. Vezměte s sebou průkaz pojištěnce dítěte – žáka.

V Železnici dne 16. 3. 2020

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

 

Uzavření ZŠ

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Žáci musí zůstat od zítra doma, učitelé s nimi budou komunikovat přes E-ŽK či e-mail, kam jim budou zadávat úkoly.

 

Uzavření škol je zatím stanoveno od středy 11. 3. do odvolání. Vztahuje se zatím pouze na žáky ZŠ, pokud však máte doma současně i dítě MŠ, zvažte nutnost posílání dětí do MŠ.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat pravděpodobně o tento i o celé dva příští týdny, učitelé budou komunikovat přes E-Žk.

Žáci 1. ročníku obdrželi práci na doma cca do pátku 20. 3. Poté by třídní učitelka poslala informace o další práci přes E-Žk.

Žáci 2. – 4. ročníku dostali práci do pátku 13. 3. zadanou na doma dnes ve škole. V pondělí učitelé napíší do E-Žk, jakou další práci by si žáci doma měli vyhotovit do středy 18. 3., ve středu budou učitelé informovat na dny následující.

Pro žáky 5. – 9. ročníku bude vzájemná komunikace probíhat dle uvážení každého učitele přes E-Žk nebo přes e-mail. To se každý jednotlivý učitel domluvil s žáky dnes ve škole. Žáci byli dnes třídními učiteli seznámeni s touto situací.

Domácí práce pro předměty výchovného charakteru zadávány nebudou.

Obědy jsou všem žákům hromadně odhlášeny do odvolání této situace.

Pokud někdo z rodičů žáků ZŠ potřebuje nastoupit na „ošetřování“, nárok na ošetřovné má při péči o dítě do 10 let.

Škola Vám vystaví tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) ve 2 vyhotoveních. Vy – rodiče – doplníte část B tiskopisu a předáte je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Sledujte, prosím, informace v E-Žk!!!

Děkuji Vám za spolupráci. S. Munzarová

Možnost účasti na kroužku in line bruslení

Žáci 1. stupně mají možnost přihlásit se do kroužku Inline bruslení. Kroužek není pořádán školou, a proto děti, které se ho budou účastnit, nebudou pojištěné na úraz. Pokud přihlásíte své dítě do tohoto kroužku, zajistěte si úrazové pojištění, protože pořádající firma pojištění dětí nezajišťuje. Pokud by došlo ke zranění dítěte, není možné nárokovat si škodu ve škole.

S. Munzarová

Rytíři ve školní družině

Jsou stateční, silní, urostlí a odvážní.

Řeč je o rytířích a šermířích, kteří k nám přijeli přiblížit středověk ve čtvrtek 30. ledna 2020 odpoledne. Stateční rytíři předvedli dětem nejenom techniku rytířských soubojů, ale hravou formou ukázali také různé druhy zbraní a jejich využití v soubojích. Děti si například mohly potěžkat výzbroj rytíře nebo si zahrát na lučištníky či mušketýry. Celkovou atmosféru dávných soubojů nádherně podtrhla dobová hudba.
Touto cestou děkujeme pánům rytířům za ukázky a zajímavě strávené družinové odpoledne.

Tříkrálová sbírka 2020

I v letošním roce jsme se ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín zapojili do Tříkrálové sbírky. 14 dobrovolníků z řad žáků naší ZŠ a 1 školačka z MŠ se v sobotu 4.1.2020 vydali na obchůzku s koledou na rtech a vybírali příspěvky do zapečetěné pokladničky v Železnici a Bradlecké Lhotě.

Všem účastníkům moc děkuji!

Celkem koledníci vykoledovali v Železnici 26 509,- Kč!

S. Munzarová

Yvonne Beranová

12.12.2019

První fotbalové úspěchy ve školním roce 2019/2020

Dne 6. 12. se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola v halovém fotbalu. Kluci vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního kola, které by se mělo konat na jaře.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Brloh (Brněnská logická hra) – úžasný úspěch týmu deváťáků v Brně

Již několik let se každoročně účastníme internetové soutěže Brloh. V letošním roce se nám podařilo něco neuvěřitelného. Z 418 týmů ze základních škol z celé republiky jsme po třech základních kolech a malém finále  skončili na 18.místě.  A pak to přišlo – byli jsme pozváni do Velkého finále, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně. A ani tam se Adéla Maťátková, Filip Burgert a Jakub Tuček neztratili. Své úžasné umístění jsme vylepšili ještě o šest míst. Náš konečný výsledek byl 12. místo, přičemž jsme měli stejný počet bodů jako tým před námi (bohužel jsme měli o jednu chybu víc).

Marie Marková

Advent ve škole

V úterý 3.prosince se konal oblíbený Advent ve škole. Kvůli zvyšujícímu se zájmu rodičů a veřejnosti o tuto akci se vystoupení žáků ZŠ a MŠ konalo již druhým rokem v místní sokolovně a letos jsme byli rádi, že se tam nakonec obrovské množství návštěvníků vůbec vešlo. Žáci vystoupili s vánočními písněmi, básněmi a říkankami. Program zpestřily i tance s pompony, zumba a hra na hudební nástroje. I přes drobné nedokonalosti způsobené trémou nebo technikou se představení povedlo a jistě přispělo k vánoční atmosféře.

Následný jarmark v prostorách školy uspokojil mlsné jazýčky a oko návštěvníků. Mohli si zde nakoupit vánoční cukroví, vánočky, štoly, dárečky pro blízké a také se mohli občerstvit jednohubkami. Krásnou atmosféru podtrhla i nádherná výzdoba školy, milé úsměvy přítomných a radost dětí, které prodávaly své výrobky ve stáncích jednotlivých tříd.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této tradiční akce, a doufám, že se zase za rok při této předvánoční akci shledáme.

Foto z akce najdete zde.

Zdražování obědů

Vážení rodiče,
v důsledku zvyšování cen potravin pro přípravu stravy ve školní jídelně jsme nuceni zvýšit cenu obědu o 2,- Kč. Prosím Vás o navýšení limitu inkasa zřízeného ve prospěch našeho účtu, a to z vašich dosavadních 600,- Kč na žáka na 800,- Kč na žáka (2 děti = 1600,- Kč).
Celkově se za měsíc bude strhávat cca o 40,- Kč více, ale pokud si zvolíte námi doporučený vyšší limit, bude jistota, že platba proběhne bez problémů.

Ceny obědů budou od 1. 1. 2020 následující:
žáci 7 – 10 let          25,-Kč
žáci 11 – 14 let        27,- Kč
žáci 15 a více let    29,- Kč

Děkujeme za pochopení
S. Munzarová a R. Burgertová

Advent ve škole

Srdečně Vás všechny zveme na Advent ve škole, který se uskuteční v úterý dne 3. 12. 2019 od 16.00hod.. Krátké představení dětí a žáků Masarykovy ZŠ a MŠ, Železnice proběhne v sokolovně, poté bude návštěvníky čekat v prostorách ZŠ tradiční jarmark s možností zakoupení žákovských výrobků a s občerstvením.

Těšíme se na Vás!

Stávka ve středu 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ve školství a celospolečenskému vnímání role učitele ve společnosti se naše škola připojuje dne 6. listopadu 2019 k jednodenní stávce pracovníků školství. V tento den bude základní škola uzavřena.

Všichni žáci budou mít odhlášený oběd.

Kroužek keramiky proběhne jako obvykle, jen bude nutné přivést děti před budovu mateřské školy chvíli před začátkem kroužku.

Děkuji za pochopení

S. Munzarová