Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve školním roce 2016/2017 bylo na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Hlavním cílem ŠPP je poradit, případně pomoci, a to nejen při vzdělávacích činnostech, ale také v oblasti osobnostní a sociální. Dále se členové ŠPP snaží přispět k posílení pozitivních vztahů ve škole, podpořit školní úspěšnost dětí a předcházet, případně řešit sociálně-patologické jevy. Mimo jiné se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členy tohoto pracoviště jsou ředitelka školy, výchovná poradkyně , metodička prevence, sociální pedagog a speciální pedagog.  Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole, spolupracují tedy se žáky (se souhlasem zákonných zástupců), zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

NENECH TO BÝT

Škola je zapojena do projektu „Nenech to být“ pomocí aplikace, díky které je možno velmi rychle upozornit na šikanu, obtěžování, vylučování z kolektivu a na další sociální problémy na naší škole. Tím máme možnost tyto problémy řešit.

Jak aplikace funguje? Pokud má některý žák pocit, že je jemu nebo jeho spolužákovi ubližováno, má možnost anonymně poslat rychlou zprávu.

Jsou dvě cesty:

1. Funkční odkaz je v hlavním menu webu školy. Děti zde mohou poslat zprávu i z domova, stačí na odkaz pouze kliknout.

2. Do internetového vyhledávače zadají odkaz: www.nntb.cz/s/1fb25c6 , automaticky se poté objeví formulář s předvyplněnou adresou naší školy. Pak stačí napsat své jméno, třídu, krátkou zprávu o daném problému a odeslat.

Zpráva přijde metodikovi prevence a výchovnému poradci, kteří začnou danou situaci řešit.

Anonymita autora zůstane zachována!

 

NEBEZPEČNÝ ONLINE SVĚT A NAŠE DĚTI

ODKAZ PRO RODIČE – Jak pomoci svým dětem bezpečně se pohybovat v online světě?

Potřebná videa najdete na odkazu: o2chytraskola.cz/videa

 

Nabídka pomoci z PPP a SPC Jičín