Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve školním roce 2016/2017 bylo na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Hlavním cílem ŠPP je poradit, případně pomoci, a to nejen při vzdělávacích činnostech, ale také v oblasti osobnostní a sociální. Dále se členové ŠPP snaží přispět k posílení pozitivních vztahů ve škole, podpořit školní úspěšnost dětí a předcházet, případně řešit sociálně-patologické jevy. Mimo jiné se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členy tohoto pracoviště jsou výchovná poradkyně a metodička prevence.  Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole, spolupracují tedy se žáky (se souhlasem zákonných zástupců), zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.