Školní družina

Jarní vyrábění, relaxace, autíčka

Klavírní koncert Jana Čapky pro školní družinu dne 9.3. 2023

Vyrábění, oblíbený fotbálek a návštěva knihovny
Aktivity a tvoření  ve školní družině
Podzim a předvánoční čas
Školní družina (ŠD) zajišťuje pro žáky, které si plní povinnou školní docházku na základní škole, nenáročnou zájmovou činnost podle výchovného programu školního zařízení, zaměřenou na uspokojování a rozvíjení jejich zájmů v době mimo vyučování.

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

 • odpočinkové a relaxační činnosti
 • zájmové činnosti
 • výchovně vzdělávací činnosti

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PO-PÁ:

Před vyučováním od 6:30 do 7:25 hod. Po vyučování od 11:25 do 16:00 hod.

CÍLEM VÝCHOVY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JE:
 
 
 • rozvíjet osobnost dítěte
 • umožnit seberealizaci dětí v skupinových i individuálních, řízených nebo spontánních aktivitách
 • vedení dětí k smysluplného využívání volného času
 • utváření pozitivních vztahů mezi dětmi, posilování komunikačních dovedností a komunikativních kompetencí, které vedou k rozvoji verbální i neverbální komunikace dětí
 • naučit děti mluvit, diskutovat, hledat vhodné argumenty a umět oponovat
 • rozvíjet a podporovat tvořivost a fantazii
 • formovat životní postoje, vytvářet základ právního povědomí, porozumění, tolerance a ochoty pomoci, vytváření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti nepodléhat cizím negativním vlivům
 • prevence sociálně patologických jevů ohrožujících děti

CO O NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ JEŠTĚ (NE) VÍTE?

 • Každodenní činnosti probíhají v hernách ŠD nebo na školním hřišti.
 • Kapacita školní družiny je „nově“ 60 žáků rozdělených do dvou oddělení družiny.
 • Měsíční úplata činí 150 Kč. Platí se 3x ročně převodem na účet školy.
 • Ve školní družině působí 2 vychovatelky, které vytvářejí bezpečné prostředí a zajišťují výchovný program pro děti. Vychovatelky uplatňují především zážitkové, aktivující a motivační metody a formy práce, spolupracují s rodinou dítěte a s pedagogy školy.
 • Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy.