Archiv autora: zszeleznice

Tříkrálová sbírka

Po roční pauze jsme 8. ledna mohli opět pro Oblastní charitu Jičín ustrojit naše školáky a další děti ze Železnice či Cidliny za tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara – a obejít domácnosti v Železnici, na Těšíně a prvně i v Cidlině. Celkově se sešlo 7 dospěláků a 24 dětských dobrovolníků, kteří utvořili 7 skupinek a svou koledou žádali o finanční příspěvek pro potřebné. Všem zúčastněným i dárcům patří velký dík!

Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici

Projekt Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu budou vybaveny dvě odborné učebny, které budou mít vazbu na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení moderních pomůcek pro podporu výuky přírodních věd a informatiky.

Cíle projektu: Cílem projektu je vybavení odborných učeben pro výuku přírodních věd a informatiky s vazbou na klíčové kompetence – přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Nově vybavené odborné učebny budou bezbariérově dostupné. Je důležité, aby v rámci sociální inkluze byly připraveny rovné podmínky pro všechny členy společnosti, včetně žáků s handicapy a příslušníky etnických a kulturních menšin.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nově vybavené odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Žáci docházející na základní školu budou moci získat praktické dovednosti v nově vybavených odborných učebnách, které budou v rámci projektu realizovány. Realizací projektu bude jednoznačně zkvalitněna a zatraktivněna výuka na základní škole.

Testování žáků

Informace o změnách účinných od 3.1.2022:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • od 17. ledna 2022 bude probíhat antigenní testování žáků každé pondělí
 • nebude-li v pondělí nebo ve čtvrtek žák přítomen, provede se testování žáka ihned po příchodu do školy (žák se nahlásí v ředitelně školy a testování proběhne v tělocvičně)
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci – tzn. testují se všichni žáci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • test provedený ve škole může být nahrazen PCR testem (ne starším 72 hodin) či antigenním testem ze zdravotnického zařízení (ne starším 24 hodin); obojí je nutné doložit potvrzením (Tečka)

Testování bude probíhat v kmenových třídách na začátku 1. vyučovací hodiny. Žáci navštěvující ranní ŠD budou mít během pobytu v ŠD ochranu dýchacích cest a testovat se budou hromadně se spolužáky ve svých kmenových třídách.

Pokud vyjde čtvrteční antigenní test žákovi ve škole pozitivně, následuje toto:

• spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující den před zahájením vyučování opět testovat

• Spolužáci antigenním testem pozitivně testovaného žáka dodržují ve škole tato režimová opatření:

 • používají ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání
 • vykonávají aktivity odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd)
 • používají pouze určená hygienická zařízení
 • dodržují odstup od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd)

• Pokud bude výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným, jdou do karantény. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Ředitelské volno 20. – 22. 12.

Vážení rodiče, z důvodu nepříznivé epidemické situace bude do domluvě se zřizovatelem v ZŠ vyhlášeno pro žáky ve dnech 20. – 22. 12. ředitelské volno. Hned po volnu navazují vánoční prázdniny. Žáci se do školy vrátí v pondělí 3. 1. 2022. Poslední řádný školní den tedy připadá na tento pátek 17. 12..

Chápu, že to pro některé může být komplikace s hlídáním dětí. Proto každý žák 1. – 5. ročníku obdrží ve středu 15. 12. od své třídní učitelky formulář, ve kterém prosím uveďte, kdy byste potřebovali zajistit pro své dítě dohled.  Žáci zapsaní do školní družiny mohou využít čas 6.30 – 16.00hod., žáci nenavštěvující ŠD čas 7.00 – 14.00hod. 

Obědy budou všem hromadně odhlášeny. Pouze u dětí přihlášených k pobytu ve škole ve dnech ředitelského volna budou obědy přihlášeny, pokud to bude vyplněno ve formuláři.

Prosím o navrácení vyplněného formuláře po dítěti nejpozději ve čtvrtek 16. 12. nebo do stejného data zašlete zprávu do E-ŽK třídní učitelce. Formulář si můžete stáhnout i na odkazu níže.

Věřím, že ředitelské volno pomůže ke zpomalení šíření nákazy ve školních kolektivech a že si tak Vánoce užijeme všichni ve zdraví a pohodě.

Děkuji Vám za spolupráci S. Munzarová

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

Naše škola byla jako jedna z mála v okrese Jičín vybrána do projektu, který ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Očekávaný přínos projektu

 • zvýšení kompetencí a iniciativy pedagogů v aktivitách zaměřených na oblast péče o well-being jednotlivých žáků i pozitivní klima třídy/ školy (rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky)
 • přijetí osobní zodpovědnosti pedagogů i žáků za tvorbu bezpečného klimatu školy
 • efektivní implementace získaných kompetencí do běžné výuky
 • efekt realizovaného projektu se projeví nejen u jednotlivců růstem duševní pohody, ale i v rámci tvorby pozitivního klimatu kolektivů

Škola má možnost podporovat well-being dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce.

V důsledku realizovaných aktivit projektu očekáváme zvýšení znalostí žáků o duševním zdraví, rozvoj jejich dovedností rozpoznat rozdíl mezi duševní pohodou a psychickou nepohodou a v případě potřeby požádat o odbornou pomoc. 

Očekáváme rozvoj schopnosti aktivně pečovat o své duševní zdraví a zvolit vhodný způsob jeho udržení.

Projekt z fondů EHP a Norska 2014-2021
Program Zdraví
Realizátor projektu: PPP a SPC KHK
Doba realizace: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024

RT PCR testování

V dnech 1. a 8. 9. 2021 došlo v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k neinvazivnímu RT PCR testování žáků naší školy. Byli jsme jednou ze čtyř škol v Královéhradeckém kraji, která metodou RT PCR své žáky testovala. Toto screeningové testování žáků bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie, a to v částce 200,- Kč/test.

Konec testování žáků

Od 13. 9. 2021 již není povinnost testovat žáky ve škole. V případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti testování. O této skutečnosti budou včas zákonní zástupci informováni v E-ŽK.

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 se nový školní rok organizuje dle manuálu vydaného 17. 8. 2021 MŠMT- „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování“. MŠMT a vedení školy s přihlédnutím k provozním možnostem školy vymezilo tato pravidla, která bude nutné dodržovat:

Vstup do školy:

 • doprovod dítěte do budovy ZŠ nebude možný (dítě můžete doprovodit před vchod do šatny)
 • při nutné návštěvě ZŠ bude třeba mít nasazený respirátor a po vstupu do budovy si vydezinfikovat ruce (prostředkem připraveným v zádveří)
 • vstupujte do budovy školy jen ve výjimečných případech, pohyb po budově bude možný jen s respirátorem, návštěvu školy omezte jen na dobu nezbytně nutnou
 • před osobní návštěvou preferujte kontakt se školou pomocí E-ŽK nebo telefonicky  
 • je zakázáno nosit do ZŠ vlastní hračky
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (kašel, dušnost, zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák v průběhu vzdělávání v ZŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka a o tom, že zákonný zástupce má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)

Organizace dne v ZŠ:

 • bude probíhat se zajištěním zvýšených hygienických opatření:
 • častější dezinfekce při úklidu
 • po příchodu do budovy dezinfekce rukou
 • po celou dobu pohybu ve společných prostorách nošení respirátoru/roušky
 • v průběhu vyučování větrání učeben

Stravování

 • odchody na oběd tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí v prostoru školní jídelny
 • před vstupem do jídelny dezinfekce rukou

Testování (nemusí se testovat žáci s uplynulou lhůtou 14ti dnů od ukončeného kompletního očkování či ochrannou lhůtou 180 dnů od prodělání nemoci Covid 19):

 • na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 se provede plošné preventivní testování žáků ZŠ. Cílem je primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy a zabránění tak výraznějšímu omezení prezenční výuky.
 • Vzhledem k tomu, že jsme stejně jako ke konci minulého školního roku zajistili přesnější PCR testování ze slin, proběhne testování 2x – 1. a 8. září (oproti antigennímu, které by se muselo provést 3x).
 • Žáci musí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (jednorázovou roušku, respirátor) ve společných prostorách školy. V případě, že jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.
 • Na základě výsledků získaných z tohoto screeningového testování bude rozhodnuto, zda se s testováním s frekvencí 1x týdně bude pokračovat na lokální úrovni po celé září či nikoli.
 • Postup testování:
 • Žáci mají se samoodběry ze slin již zkušenosti z minulého školního roku, proto pro ně nebudou odběry ničím novým.
 • Samotný odběr proběhne v 8.20hod. ve třídě (30 minut před odběrem testovaní nesmí nic jíst ani pít). Odběr se provede dle návodu: Žák si vydezinfikuje ruce a opatrně otevře přidělenou zkumavku s tyčinkou (tamponkem) na sliny. Tyčinku vloží do úst. Tyčinku nechá v ústech 1–2 min. bez žvýkání. Tyčinku ústy vloží do zkumavky. Zkumavku pořádně zavře. Na zkumavku nalepí učitel přiložený čárový kód. Zkumavku učitel vloží do připraveného igelitového sáčku a po obdržení všech vzorků ze třídy se vzorky odešlou do laboratoře.

Odmítnutí testování a nošení respirátorů/roušek:

 • Netestovaní žáci (nebo nemající potvrzení o testování z odběrového místa, nemající očkování či ochrannou lhůtu 180 dnů od prodělání nemoci Covid 19), kteří respektují nošení respirátoru/roušky:
 • musí nosit respirátor/roušku po celou dobu výuky
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení vyhrazené pro netestované
 • v době konzumace potravin a pokrmů musí dodržovat rozestup od ostatních osob min. 1,5m
 • Netestovaní žáci (nebo nemající očkování či ochrannou lhůtu 180 dnů od prodělání nemoci Covid 19), kteří nerespektují nošení respirátoru/roušky:
 • škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání
 • škola nemá povinnost poskytovat takovému žákovi vzdělávání distančním způsobem

Prosím Vás o maximální spolupráci a pochopení při dodržování nastavených opatření na škole. Konkrétní podmínky jsme stanovili s optimální mírou proveditelnosti v našich podmínkách, ale některá nařízení není možné nerespektovat. Věřím, že samotestování šetrnějšími a především přesnějšími testy (když už se musí provádět, ať jsou alespoň validní) všichni zvládnou. Pro nikoho z nás není nošení respirátorů či roušek a testování zábava, ale nutnost, která působí preventivně před celoplošným uzavřením školy a zavedením distanční výuky.

Důležité!

Pokud Vaše dítě spadá do skupiny, která se nemusí podrobovat testování – prodělali nemoc Covid 19 po 1. březnu 2021 nebo splňují od dokončeného očkování na Covid 19 lhůtu 14ti dnů, pošlete certifikát či potvrzení od lékaře třídnímu učiteli dítěte. Pokud od Vás takovéto potvrzení máme již z loňského roku, posílat jej nemusíte.

Vstup do školy dne 1. 9. bude umožněn od 7.15hod., žáci 2. – 9. ročníku vstupují šatnou, žáci 1. ročníku hlavním vchodem po schodech.

Dne 1. 9. ještě nefunguje školní družina ani se nevaří pro žáky.

Žáci, kteří mají ukončené očkování nebo budou otestovaní v odběrovém centru (a nebudou se proto muset testovat ve škole), musí dodat potvrzení/certifikát třídnímu učiteli do E-ŽK do 1. 9. nebo přinést papírovou podobu tohoto potvrzení/certifikát 1. 9. s sebou do školy.

Rada města (zřizovatel školy) schválila zrušení proplácení jízdného pro dojíždějící žáky, a to od 1. 9. 2021.

S pozdravem a přáním klidného začátku školního roku

S. Munzarová

Pomoc s úklidem v MŠ

Vážení rodiče a příznivci Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice,

jak jistě všichni dobře víte, během letních prázdnin probíhá v naší MŠ velká rekonstrukce, která nejen zmodernizuje stávající prostory, ale také umožní rozšíření kapacity MŠ o další třídu. V současné době stále ještě probíhají řemeslné práce, ale v týdnu od 23. 8. bude již možné některé prostory připravit pro nový školní rok. Abychom mohli 1. 9. přivítat všechny děti v opravených prostorách, musí projít pečlivým úklidem celá budova školky. Obracím se proto na Vás s prosbou o pomoc dobrovolníků, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu a v termínu 23. – 31. 8. nám s úklidem pomohli.

Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailu: s.munzarova@zszeleznice.cz či na tel. čísle 731 891 828 s upřesněním, pro které dny nabízejí svoji pomoc a v jakém časovém úseku (dopoledne, odpoledne).

Budeme moc rádi za každou pomoc!

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci

S. Munzarová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

Jarní projekty 2021

V rámci distanční výuky na jaře 2021 jsme žákům nabídli možnost zvolit si vlastní námět na projekt či si vybrat projekt z nabídky. Důležité bylo, aby si každý vybral, co ho bude bavit, na čem chce pracovat a poté i prezentovat spolužákům. Celé žákovské dvouměsíční snažení vyvrcholilo vlastní prezentací před svoji třídou nebo před všemi žáky školy dne 24. 6. na vystoupení v sokolovně. Úroveň zpracování projektů byla různá a nad některými z nich nezakrývali mnozí z nás údiv a překvapení. Máme ve škole opravdu šikovné žáky!

Níže nabízíme ochutnávku několika z nich. Některé nejsou bohužel publikovatelné veřejně, protože obsahují nahrávky, na které se vztahují autorská práva. Některé prezentace byly doprovázeny mluveným slovem samotného autora přímo ve třídě a nyní jsou bez komentáře. Věřím však, že Vás ukázky prací žáků i tak mile překvapí.

Výtvarné projekty

Někteří žáci si zvolili projekt výtvarný. Jejich práce jsou přes celé prázdniny vystaveny v místním muzeu. Přikládáme ukázku.

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se v období 25. 5. 2020 – 31. 1. 2022 zapojila do projektu

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice.

Výzvu MAS PRV č. 7 vyhlásila Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Očekávanou změnou po realizaci projektu je zlepšení zázemí žáků i zaměstnanců školy, které přispěje ke kvalitnímu vzdělávání. Estetické prostředí stimuluje k zájmu o vzdělávání, přispěje k celkové pohodě zainteresovaných a bude pozitivně motivovat k učení.

Pořízením nových umyvadlových koutů s dřezem, nových vestavných skříní a nových lavice v kmenových třídách zajistíme vkusnější a funkčnější vybavení kmenových učeben ZŠ.

Renovací osvětlení v budově ZŠ dojde k efektivnějšímu a ekologičtějšímu využití světelných zdrojů a také ke splnění hygienických norem pro intenzitu osvětlení.

Dotace byla získána  prostřednictvím spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s. na realizaci místní rozvojové strategie (SCLLD). Tímto děkuji spolku za součinnost při získání dotace.

Testování

Od 24. 5. přecházíme na PCR testování žáků a zaměstnanců školy. Žáci se budou testovat 1x za 14 dní, tedy v termínech 24. 5., 7. 6., 21. 6.. Testování bude probíhat ve třídě samoodběrem ze slin. Pokud se žák nemůže dostavit v termínu testování do školy, je nutné se spojit s vedením školy (domluví se náhradní řešení testování).

Návrat všech žáků do školy

Dne 17. 5. se navrátí všichni žáci školy k prezenčnímu vzdělávání bez rotací. Bude nutné dodržovat hygienická opatření a pravidelné testování žáků. Bližší informace v elektronické ŽK.

Provoz ZŠ od 3. 5.

prezenční výuka:        sudý týden – skupinka IZS, 3., 4., 6., 7. tř. (od 3. 5.)

lichý týden – 1., 2., 5., 8., 9. tř. (od 10. 5.)

– třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem – on-line hodiny dle rozpisu jako dosud

Příchody do školy:

– před vstupem do školy nasadit jednorázovou roušku, nutné dodržovat čas příchodu

Sudý týden (čtvrtek kvůli testování 6. a 7. tř. jiný čas příchodu):

7.15 – 7.20…….skupinka IZS

7.20 – 7.25…….3. třída

7.25 – 7.30…….6. třída

7.30 – 7.35 …….4. třída

7.35 – 7.40……..7. třída

Lichý týden (čtvrtek kvůli testování 8. a 9. tř. jiný čas příchodu):

7.15 – 7.20…….1. třída

7.20 – 7.25…….2. třída

7.25 – 7.30 …….5. třída

7.30 – 7.35 ……. 8. třída

7.35 – 7.40……..9. třída

Výuka:

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor (žáci chirurgickou roušku) po celou dobu pobytu ve škole, teplejší oblečení (mikinu) z důvodu častého větrání a pobytu venku

TV – 2. stupeň pouze ve čtvrtek po celých třídách – 6.tř. – Be; 7.tř. – Hu, 8.tř. – Hu, 9. tř. – Be – v homogenních skupinách

pouze venku, bez roušek, nutnost sportovního oblečení připraveného ve škole

– rozdělení po třídách 8. a 9. tř., 6. a 7. tř. po třídách i na chlapce a děvčata – při vhodném počasí práce na zahradě, při dešti dílny, kuchyňka apod.

HV– bez zpěvu

Testování

2x týdně – pondělí a čtvrtek ráno v sokolovně 2. stupeň, 1x týdně 1. stupeň

Testování provede zdravotnický personál (zdravotníci místních lékařů)

Časové rozvržení testování:

Sudý týden 3. + 4. + 6. + 7. tř.

Pondělí: 7.20 – 7.25 – skupina IZS, 7.25 – 7.30 – 3. tř., 7.30 – 7.40 – 6.tř., 7.40 – 7.45 – 4.tř., 7.45 – 7.55 – 7.tř.

Čtvrtek: 7.20 – 7.25 – 6. tř., 7.25 – 7.30 – 7. tř.

Lichý týden 1. + 2. + 5. + 8. + 9.tř.

Pondělí: 7.20 – 7.30 – 1. třída, 7.30 – 7.35 – 2. třída, 7.35 – 7.45 – 5. třída, 7.45 – 7.55 – 8. třída, 7.55 – 8.05 – 9. třída

Čtvrtek: 7.20 – 7.25 – 8.třída, 7.25 – 7.30 – 9.třída

Stravování:

Nemíchání skupin – odchod na oběd dle rozpisu.

Odchody na oběd:

Lichý týden:

Pondělí: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 8.tř. , 12.20 – 5.tř., 12.40 – 9.tř., 12.55 – 2.tř.

Úterý: 11.25 – 5.tř., 11.55 – 2.tř., 12.20 – 1.tř., 13.15 – 9. tř., 13.35 – 8.tř.

Středa: 11.25 – 1.tř., 12.20 – 2.tř., 13.00 – 8.tř., 13.15 – 9.tř., 13.30 – 5.tř.

Čtvrtek: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 8.tř., 12.00 – 9.tř., 12.20 – 5.tř., 12.40 – 2.tř.

Pátek: 11.15 – 1.tř., 11.40 – 2.tř., 12.20 – 5. tř., 13.15 – 8.tř., 13.30 – 9.tř.

Sudý týden:

Pondělí: 11.25 – IZS, 11.45 – 6.tř., 12.20 – 7.tř., 12.40 – 4.tř., 13.05 – 3.tř.

Úterý: 11.25 – 6. tř., 11.40 – 3.tř., 12.00 – IZS, 12.20 – 4.tř., 12.40 – 7.tř.

Středa: 11.25 – IZS, 11.45 – 7.tř., 12.20 – 3.tř., 12.40 – 4.tř., 13.15 – 6.tř.

Čtvrtek: 11.25 – IZS, 12.20 – 4.tř., 12.40 – 3.tř., 13.15 – 6.tř., 13.30 – 7.tř.

Pátek: 11.25 – 6.tř., 11.45 – IZS, 12.10 – 4.tř., 12.30 – 3.tř., 13.05 – 7.tř.

Aktuální informace zasílané do E-ŽK.

Zápis dětí do 1. ročníku – rozhodnutí

Vážení zákonní zástupci, v příloze níže je uveden seznam přijatých dětí pod kódy, které byly každému dítěti přiděleny.

Jakmile epidemická situace dovolí, uspořádáme pro tyto děti motivační část zápisu, aby o zážitek k této důležité události děti nepřišly. O temínu konání budete informováni e-mailem či telefonicky (dle vámi uvedeného kontaktu).

Těšíme se na setkání s dětmi i Vámi.

S. Munzarová a pedagogové ZŠ

Nabídka MAP

Vážení a milí příznivci vzdělávání na Jičínsku, 

rádi bychom Vás s projektem MAP pro ORP Jičín II pozvali na online besedu (nejen) pro rodiče: Jak s dětmi mluvit o sexualitě aneb jak učit dospělé mluvit o dětské sexualitě?, kterou jsme připravili ve dvou variantách – pro rodiče dětí 0-6 let 12. května a pro rodiče dětí 6-12 let 13. května, vždy od 17 do 19 hodin. Beseda s lektorkou Evou Novákovou je zdarma, její kapacita je ale omezena, proto prosíme o přihlášení ZDE.

Pokud hledáte tipy na aktivity s dětmi, rádi bychom Vás pozvali také na soutěže a venkovní hry, které připravují školy na Jičínsku s podporou našeho projektu v rámci aktivity Otevřeno. Aktuálně se můžete zúčastnit: 

Čarodějnické hrátky v Markvarticích, hrátky na pozemcích Planta Naturalis, 27.dubna – 2. května, připravila MŠ Markvartice
Toulky jarní přírodou, turistická výzva pro menší i větší děti, 26. dubna – 2. května, připravila ZŠ a MŠ Lužany
Libáňský Slavíček, soutěž pro malé hudebníky formou natočených videí či zvukových záznamů, do 20. května, připravila ZŠ Libáň 
Cesta za poklademobjevitelská výprava za pokladem, do 30. června, připravila 4. ZŠ Jičín
Poklad pana Tučňáka, dobrodružství za pomocí QR kódů se stále přibývajícími poklady, do 30. června, připravila 3. ZŠ Jičín 

Další aktivity škol a aktualizované pozvánky najdete vždy na našem webu ZDE nebo na našem facebooku Vzděláváme-se na Jičínku. 

Děkujeme za přízeň. 

S přáním hezkého dne,
Ludmila Bretová

MAP II pro ORP Jičín
tel. 777 597 815

Návrat žáků od 12. 4.

Od 12. 4. je umožněn návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání ve škole. Vzhledem k počtu žáků a stavebnímu řešení naší školy musí návrat žáků v našich podmínkách proběhnout rotačně.

Lichý týden (dle kalendáře) budou navštěvovat školu prezenčně žáci 1., 2. a 5. ročníku, v sudý týden žáci 3. a 4. ročníku.

Povinné testování žáků bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování a budou jej zajišťovat (provádět) zdravotnice z ordinací místních lékařů.

Ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) nebude probíhat ranní družina. Pokud by s tím měl někdo problém, obraťte se na vedení školy, vyřešení bude individuální.

Testování se neúčastní děti, které v uplynulých 90 dnech byli pozitivně testovaní na Covid 19. Pokud je ošetřujícím lékařem místní ordinace dětských lékařek, potvrzení o této skutečnosti nepotřebujeme (zajistíme si jej ve spolupráci s lékařkami hromadně). Pokud má však vaše dítě jiného dětského lékaře, je nutné doložit písemné potvrzení o prodělání tohoto onemocnění. Bez potvrzení bude dítě testováno jako každé jiné. Bez potvrzení nebo testu nebude možné školu navštěvovat.

Zákonní zástupci, kteří pracují v níže uvedených profesích, mohou své děti posílat do MŠ a ZŠ po všechny dny. Musí se však prokázat potvrzením zaměstnavatele.

Děti navštěvující ZŠ budou v době distanční výuky jejich třídy v jedné třídě a budou se této on-line výuky účastnit ze školy. Odpoledne bude pro tyto děti pokračovat běžná ŠD. Testování 2x týdně se bude vztahovat i na tyto děti.

Profese:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud využijete této možnosti a budete posílat děti do školy po všechny dny, nahlaste vedení školy tuto skutečnost do pátku 9. 4.

Žáci budou do školy přicházet dle předem stanoveného rozpisu tak, aby se nepotkali s jinými dětmi v šatně. Rozpis bude probíhat i pro čas oběda – v jídelně smí být pouze 1 třída.

Žáci budu muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou jednorázovou roušku a dodržovat hygienická opatření stanovená MZd.

Konkrétnější informace a časy Vám sdělí během třídní učitelka do E-ŽK.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vední školy. Telefonní číslo je 731 891 828 nebo pište na e-mail s.munzarova@zszeleznice.cz nebo do E-ŽK.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat od 7. do 21. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: kk8mesj
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: s.munzarova@zszeleznice.cz (nelze poslat jen prostý email – ten byste museli do 5 dnů přijít osobně podepsat, aby žádost byla platná)
 3. poštou na adresu školy: Tyršova 336, 507 13 Železnice
 4. osobním podáním do schránky školy

K žádosti o přijetí přiložte fotokopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

O přijetí dítěte bude informace dostupná zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Bude-li to z epidemiologického hlediska možné, škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi po ukončení mimořádných opatření, aby děti o zážitek ze zápisu nepřišly. Informace o termínu konání tohoto setkání bude včas zveřejněna na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Kritéria přijetí

V souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) dle § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání stanovuje ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“), že ve školním roce 2021/2022 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 24 žáků.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, a obce Bradlecká Lhota.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem. Objednání doporučujeme do půlky března 2021.

V PPP a SPC KHK, pracoviště  Jičín – telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Provoz ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

Vzhledem k vládou přijatému krizovému opatření ze dne 26. 2. se u žáků 1. – 2. ročníku od pondělí 1. 3. 2021 mění výuka prezenční na výuku distanční. Zatím na 3 týdny. Všechny ročníky ZŠ a předškoláci MŠ se budou učit distančně.

Kdyby potřeboval někdo pro distanční výuku zapůjčit notebook, kontaktujte ředitelku školy.

Školní jídelna bude vařit i nadále pro žáky a děti na distančním vzdělávání, pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Dotovaný oběd (žáci ZŠ a předškoláci MŠ) je možné si odebrat po individuálním přihlášení do jídlonosiče (ostatní děti MŠ nárok na dotovaný oběd nemají – neprobíhá u nich vzdělávání). Jídlonosič je nutné přinést ke školní kuchyni do 10.00hod.. Oběd bude možné vyzvednout od 11.15hod..

Informace o ošetřovném jsou zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Nabídka volných pracovních míst

Nabízíme volná pracovní místa v naší organizaci, a to na pozicích:

Školníknástup od 1. 6. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
 • požadované vzdělání SOU/SOŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • praktické zkušenosti s údržbou nemovitostí
  • zručnost, spolehlivost, samostatnost, nekonfliktnost, pracovitost
  • platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování, částečně individuální rozvržení pracovní doby, možnost si napracovat hodiny, vlastní organizace náplně práce.

Hlavní kuchař/kuchařka ve školní kuchyninástup od 1. 9. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
 • požadované vzdělání SOU/SOŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • praktické zkušenosti s vařením v obdobných provozovnách
  • příjemné vystupování, komunikativnost, férové jednání, spolehlivost, dochvilnost, snaha učit se, pracovitost
  • platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Učitelka v MŠ – nástup od 30. 8. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání SŠ pedagogické
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
  • platové podmínky – hrubý plat od 30 670,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Učitel/ka v ZŠnástup od 23. 8. 2021

– aprobace Aj, Ch, Tv, Čj, Pč

 • práce na plný nebo částečný úvazek (dle aprobace)
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání – VŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
  • platové podmínky – hrubý plat od 32 170,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)/plný úvazek
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Uchazeči o zaměstnání mohou posílat svůj životopis  na e-mail: s.munzarova@zszeleznice.cz nebo na korespondenční adresu Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice, Tyršova 336, 507 13 Železnice.

Telefonní kontakt pro dotazy u ředitelky školy S. Munzarové na číslech: 493 532 936, 731 891 828.

Provoz školy od 1. 2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Uzavření mateřské školy

Po projednání se zřizovatelem v souladu s Vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb, § 3 odst. 2, bude od 9. 11. do 13. 11. 2020 MŠ z důvodu karantény všech zaměstnanců MŠ uzavřena.

Pokud bude možné otevřít MŠ z důvodu negativních výsledků testů zaměstnanců dříve, bude informace na www stránkách školy.