Archiv autora: zszeleznice

Zápis do 1. ročníku – 10. 4. 2024

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat v přízemí ZŠ ve středu dne 10. dubna 2024 od 13.00hod. do 16.00hod..

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2024 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Kritéria přijetí

V souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) dle § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání stanovuje ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“), že ve školním roce 2024/2025 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 24 žáků. V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, obce Bradlecká Lhota, Kyje a Soběraz.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec bude v roce 2024/2025 žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritérium 3 (případně 2 a 3), protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy a zákonných zástupců losovaných dětí. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Zákonní zástupci budou o losování včas vyrozuměni.

Průběh zápisu

Zápis se bude skládat z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna. „Pohádkové putování“ trvá cca 20 minut.

Pokud by si zákonní zástupci chtěli Žádost o přijetí přinést vyplněnou již k zápisu, je možné tiskopis stáhnout z našich webových stránek školy: https://www.zszeleznice.cz/dokumenty/zapis-do-1-rocniku/

K žádosti o přijetí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě cizinců je to pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy 10. 4. 2024. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, 733 544 134 nebo pomocí on-line formuláře zde: https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-jicin/#online

Je-li Vašemu dítěti doporučen z PPP (SPC) a od lékaře odklad povinné školní docházky, podejte Žádost o odklad i Žádost o přijetí (splníte tím legislativní podmínku přihlásit dítě k povinné školní docházce). Pokud posouzení od školského poradenského zařízení či od lékaře v době zápisu ještě mít nebudete, podejte Žádost o odklad (k dodání příloh budete vyzváni) i Žádost o přijetí (pro případ, že by Vám odklad nebyl doporučen).

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

Kroužek Malý kuchař

V kroužku Malý kuchař vaříme a připravujeme s dětmi chutná a jednoduchá jídla. Snažíme se dodržovat principy zdravé stravy tak, aby jídla obsahovala vždy suroviny ze všech pater potravinové pyramidy. Kuchtění nás baví, učíme se a zdokonalujeme se při něm v základních kuchyňských pracích (škrábání ovoce a zeleniny, krájení, smažení, dušení, pečení, servírování, …).

Fotky z vaření najdete zde

Dětský maškarní bál

Dne 20.1. 2024 se konal v sokolovně v Železnici dětský karneval. Děti byly úžasné, tančily s námi a ukazovaly nám své nejlepší taneční kroky. Masky byly nádherné a děti si je opravdu užívaly. Bylo to nezapomenutelné!

Děti nejenže nosily zajímavé masky, ale také s námi soutěžily! Byly tam různé soutěže, ve kterých se mohly ukázat a ukázat své dovednosti. Bylo to super vidět, jak se děti zapojují a soutěží s námi.

za průvodce soutěžemi Adéla Nováková

Školní kolekce oblečení

Nechali jsme si jako škola (stejně jako v minulém školním roce) vytvořit volnočasovou školní kolekci oblečení, kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zszeleznicem/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 7.2.2024 do půlnoci.

Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám.

Tříkrálová sbírka 2024

I v tomto kalendářním roce jsme spolupracovali s Oblastní charitou Jičín na Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 6. 1. 2024. Podařilo se nám sestavit 8 skupinek, které obcházely se svojí písničkou Železnici, Těšín, Zámezí i Cidlinu. Všem koledníkům i jejich doprovodu děkuji za dobrovolnickou činnost, která pomohla získat peníze pro potřebné v našem regionu. Částka je to úctyhodná 42 816,-Kč!

Moštování v 7. třídě

24. 10. jsme při hodině pracovních činností zpracovávali jablečnou úrodu z domácích zahrádek. Vyráběli jsme jablečný mošt, odhadovali jsme a poté i spočítali, kolik moštu z jablek získáme. Pro mnohé to bylo první setkání s moštováním. Všechny práce bavila a výsledek byl vynikající!

Malí kuchaři

V druhé třetině září zahájil svoji činnost kroužek Malý kuchař. Přihlásilo se 17 dětí, a tak jsme se rozdělili do dvou skupin, které se budou po týdnu střídat.

První setkání jsme věnovali ochutnávkám ovoce a zeleniny, ale při tom druhém jsme již kuchtili. Na poprvé to byly oblíbené palačinky. Abychom je měli ve zdravější variantě, pekli jsme je bez oleje jen tak nasucho na pánvi. Sladkou chuť jim dodaly šípková marmeláda, borůvková marmeláda nebo kousky jablíček. Byla to mňamka! Nakonec všichni zvládli omýt i nádobí 😊.

Kopidlenský kvítek

V pátek 13. října jsme se vypravili na soutěž Kopidlenský kvíteček, Kopidlenský jelen a Kopidlenská včelka. A byl to opravdu pátek 13. Začátek byl velmi adrenalinový.
Každý jsme dělali jinou aktivitu. Bohužel jsme nedělali tu, na kterou jsme se připravovali, protože se to nějak přeházelo. Také to odnesly prsty a jedna kachna na rybníce. Nakonec jsme to ale vše zvládli a odvezli si domů krásná umístění a ceny:
Včelka – 2. místo (Katka, Lucka a Marianka)
Kvíteček – 3. místo (Majda, Ema a Julča)
Jelen – 3. místo (Michal K., Michal P. a Martin)
Byl to super den a těšíme se na příští rok.

Ředitelské volno v pátek 29. 9. 2023

Na den 29. 9. 2023  vyhlašuji po projednání se zřizovatelem v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., („školský zákon“), z organizačních důvodů pro žáky základní školy volný den.

Školní družina je v tento den také mimo provoz.

Organizace začátku školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

Pondělí 4. 9. 2023
7:45 zahájení školního roku v kmenových učebnách, ukončení prvního dne v 9.30hod.
Školní družina v tento den ještě není, zajišťují se přihlášky.
Z provozních a organizačních důvodů škola v tento den neposkytuje stravování.

Úterý 5. 9. 2023
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – třídnické hodiny.

Středa 6. 9. 2023

1.-4. ročník – výlety k projektu Český ráj; 5. – 9. ročník výuka dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin.

Čtvrtek 7. 9. 2023
1. – 4. ročník zpracování projektu Český ráj s třídním učitelem – 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník výlety k projektu Český ráj (obědy jsou všem hromadně odhlášeny, pokud chce někdo oběd do jídlonosiče, musí si jej přihlásit sám).

Pátek 8. 9. 2023

1.- 4. ročník výuka dle rozvrhu 4 vyučovací hodiny.

5. – 9. ročník zpracování projektu Český ráj – 5 vyučovacích hodin.

Školní družina
od úterý 5. 9. 2023 zahájen provoz v běžném režimu 6:30-16:00.

Ukončení školního roku

S našimi deváťáky jsme se rozloučili ve čtvrtek 29. 6. na slavnostním předání vysvědčení za přítomnosti jejich rodičů a nejbližších přátel. Krátké vystoupení a videa z jejich školního života uzavřela jejich školní docházku.

S ostatními žáky jsme se před toužebně očekávanými prázdninami viděli ještě v pátek 30. 6., kdy z rukou svých třídních učitelů obdrželi vysvědčení.

Teď už nás všechny čeká zasloužená odměna v podobě volných dnů prázdnin! Užijte si sluníčka, koupání, letních radovánek a rodinných dovolených. Budeme se na vás těšit opět 4. září 2023.

Ocenění žáků

Předposlední školní den jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom ocenili žáky, kteří jsou aktivní nejen při vyučování, ale především mimo hodiny výuky. Velmi si vážíme těch, kteří dokáží pomáhat jiným, reprezentují školu svými dobrými výsledky v soutěžích nebo se aktivně účastnili sběru papíru či čtenářské výzvy. Již podruhé jsme také ocenili žáky v rámci projektu Golden Heart – žáky, kteří jsou v očích svých spolužáků výjimeční svým přístupem k druhým (nezištně pomáhají, jsou vstřícní, kamarádští, empatičtí apod.). Pro ty připravil ceny Královéhradecký kraj. Dobrých skutků není nikdy dost, a tak by se o nich mělo také mluvit!

Drobnými odměnami byli oceněni také žáci za sportovní výkony při sportovním dnu.

Příprava na sportovní den

Děvčata ze 7. ročníku upekla pro naše sportovce občerstvení v podobě nadýchaného perníku a třešňové bublaniny. Paní kuchařky nakrájely meloun, a tak po sportovních výkonech přišla i sladká odměna :o).

Audit zbytků ve školní jídelně

Ve dnech 20. – 22. 6. se všichni ze 7. třídy zapojili do tzv. auditu zbytků. Ten spočíval v tom, že během výdeje oběda žáci shromažďovali do připravených nádob zbytky jídel a dotazovali se strávníků, proč jídlo vrací. Vše se pečlivě zaznamenalo a 23. 6. se zkoumání vyhodnotilo. 

Po důkladných propočtech se zjistilo, kolik se z uvařeného jídla stane odpadu a kolik to všechno stojí peněz. Zároveň se všichni zamysleli také nad tím, jak by se plýtvání dalo předcházet. Pro všechny to byla nejen zajímavá zkušenost, ale i velké překvapení ve vztahu k ceně potravin.

Sbírka školních potřeb

Vážení rodiče a žáci,

opět se jako škola zapojujeme do Sbírky školních potřeb pořádané Oblastní charitou Jičín. Sbírka bude probíhat v příštím týdnu, tj. 19. – 23. 6. 2023. Školní potřeby budou vybírány vždy ráno od 7.25 do 7.40hod. ve vestibulu před ředitelnou. Pomůcky by měly být v takovém stavu, abyste je sami rádi používali!!!

Co se hodí?

– Sešity různých formátů, pracovní sešity, desky, obaly, fólie, podložky

– Tempery, vodovky, štětce, kelímky

– Penály, pastelky, voskovky, fixy, lepidla, nůžky

– Kalkulačky, počítadla / Reklamní předměty

– Omalovánky, bloky, barevné papíry, čtvrtky

– Školní batohy, aktovky, látkové sáčky

– Psací a gumovací pera, tužky, kružítka, gumy, ořezávátka

Děkujeme, že pomáháte!

S. Munzarová

Školní kolekce oblečení

Příznivci naší školy,

ve spolupráci se Schools United, s. r. o. jsme si nechali jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte na obrázku. Oblečení je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zszeleznice/

Objednávání je již spuštěno a bude možné objednat pouze do 23.6.2023. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce, objednejte si co nejdříve. Doufám, že budete mít z naší kolekce oblečení radost!

S. Munzarová

Nedělní výlet na Bradlec

V neděli 16. 4. vyrazilo 25 nadšenců za vedení paní asistentky Lídy Rejlkové na výlet na Bradlec. Doprovodilo nás zprvu sluníčko, ale dešti jsme neunikli. Přebrodili jsme rozvodněný Ploužnický potok a čekala nás blátivá cesta až na Bradlec. Sice jsme na vrcholu vypadali jako „divočáci“, ale i tak jsme si to všichni užili. Povedlo se nám rozdělat v ohništi oheň a opéct si vuřty. Cesta dolů byla snazší, protože bláta bylo méně. Výletníkům zdar!

Nabídka pracovního místa

Nabízíme pracovní místo na pozici učitel/ka 1. prvního stupně ZŠ práce na plný úvazek od 1. 9. 2023 (28. 8. 2023)

 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání – VŠ nebo poslední ročník VŠ
 • trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
 • zdravotní způsobilost
 • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
 • platové podmínky – dle tarifní tabulky ped. pracovníků
 • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Kontakt:         e- mail s.munzarova@zszeleznice.cz

telefon: 493 532 936 nebo 731 891 828.

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat v přízemí ZŠ ve středu dne 12. dubna 2023 od 13.00hod. do 16.00hod..

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2023 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2023/2024 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 24 žáků.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, obce Bradlecká Lhota a Kyje.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy a zákonných zástupců losovaných dětí. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O termínu losování budou zákonní zástupci, kterých se losování bude týkat, včas vyrozuměni.

Průběh zápisu

Zápis se bude skládat z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

Pokud by si zákonní zástupci chtěli Žádost o přijetí přinést vyplněnou již k zápisu, je možné tiskopis stáhnout z našich webových stránek školy: https://www.zszeleznice.cz/dokumenty/zapis-do-1-rocniku/

K žádosti o přijetí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V případě cizinců je to pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy 12. 4. 2023. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, 733 544 134 nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení zde – https://www.poradenstvikhk.cz/wp-content/uploads/2022/10/F7_Zadost_o_poskytnuti_poradenske_A_Pro.pdf

nebo pomocí on-line formuláře zde: https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-jicin/#online

Je-li Vašemu dítěti doporučen z PPP (SPC) a od lékaře odklad povinné školní docházky, podejte Žádost o odklad. Pokud posouzení od školského poradenského zařízení či od lékaře v době zápisu ještě mít nebudete, podejte Žádost o odklad (k dodání příloh budete vyzváni) i Žádost o přijetí (pro případ, že by Vám odklad nebyl doporučen).

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče