Archiv autora: zszeleznice

Tříkrálová sbírka 2020

I v letošním roce jsme se ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín zapojili do Tříkrálové sbírky. 14 dobrovolníků z řad žáků naší ZŠ a 1 školačka z MŠ se v sobotu 4.1.2020 vydali na obchůzku s koledou na rtech a vybírali příspěvky do zapečetěné pokladničky v Železnici a Bradlecké Lhotě.

Všem účastníkům moc děkuji!

Celkem koledníci vykoledovali v Železnici 26 509,- Kč!

S. Munzarová

Zdražování obědů

Vážení rodiče,
v důsledku zvyšování cen potravin pro přípravu stravy ve školní jídelně jsme nuceni zvýšit cenu obědu o 2,- Kč. Prosím Vás o navýšení limitu inkasa zřízeného ve prospěch našeho účtu, a to z vašich dosavadních 600,- Kč na žáka na 800,- Kč na žáka (2 děti = 1600,- Kč).
Celkově se za měsíc bude strhávat cca o 40,- Kč více, ale pokud si zvolíte námi doporučený vyšší limit, bude jistota, že platba proběhne bez problémů.

Ceny obědů budou od 1. 1. 2020 následující:
žáci 7 – 10 let          25,-Kč
žáci 11 – 14 let        27,- Kč
žáci 15 a více let    29,- Kč

Děkujeme za pochopení
S. Munzarová a R. Burgertová

Advent ve škole

Srdečně Vás všechny zveme na Advent ve škole, který se uskuteční v úterý dne 3. 12. 2019 od 16.00hod.. Krátké představení dětí a žáků Masarykovy ZŠ a MŠ, Železnice proběhne v sokolovně, poté bude návštěvníky čekat v prostorách ZŠ tradiční jarmark s možností zakoupení žákovských výrobků a s občerstvením.

Těšíme se na Vás!

Stávka ve středu 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ve školství a celospolečenskému vnímání role učitele ve společnosti se naše škola připojuje dne 6. listopadu 2019 k jednodenní stávce pracovníků školství. V tento den bude základní škola uzavřena.

Všichni žáci budou mít odhlášený oběd.

Kroužek keramiky proběhne jako obvykle, jen bude nutné přivést děti před budovu mateřské školy chvíli před začátkem kroužku.

Děkuji za pochopení

S. Munzarová

Členská schůze SRPŠ Železnice

Členská schůze SRPŠ Železnice se uskuteční 20. 11. 2019 v 16.00hod. v tělocvičně školy, poté budou hned pokračovat třídní schůzky rodičů.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy, Bc. Natalija Holubová, předsedkyně spolku

Přespolní běh v Nové Pace

Dne 1. 10. 2019 reprezentovali vybraní žáci 6., 7. 8. a 9. třídy naši školu v okresním kole závodu v přespolním běhu. Závodníci běželi lesem a loukou v okolí zimního stadionu.Účastníci ze sebe vydali veškerou energii a úspěšně doběhli do cíle. Děkujeme všem za super výkon a reprezentaci školy.

Kroužky na 1. pololetí šk.roku 2019/2020

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce nabízíme Vašim dětem množství kroužků pořádaných školou. Na některé školní kroužky jsme získali do konce kalendářního roku 2019 finanční dotaci od KHK či ASŠK, proto výše jejich poplatku může být snížena.  Ve spolupráci s K-klubem Jičín je možné přihlásit se do kroužku Keramika. Přihlášky na www.kackojicin.cz.

Otevřen bude i Taneční obor od ZUŠ Lomnice nad Popelkou. Přihlášky budou v době konání kroužku na 1. hodině 10. 9. přímo u lektorky.

Přehled kroužků i přihlášky jsou na webových stránkách školy v sekci aktuality nebo na odkaze https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/krouzky-a-volnocasove-aktivity/

Přihlášky na školní kroužky dodejte do čtvrtka 12. 9. třídnímu učiteli.

Kroužky, které se z důvodu nízkého počtu zájemců neuskuteční, budou uveřejněny na webových stránkách školy a žáci o této skutečnosti budou též informováni.

Poplatek za kroužky bude ve škole od 16. 9. do 30. 9. v čase 7.00 – 10.35hod. naproti hlavnímu vchodu vybírat p. Brendlová.

Zpoplatněné kroužky začínají 16. 9., bezplatné 30. 9., keramika 2. 10., ZUŠ Lomnice 10. 9.

Nabídka kroužků i přihlášky v papírové podobě jsou na vyžádání u třídního učitele.

Nabídka kroužků: 1. pololetí 2019-2020

Přihláška: zde

Nový školní rok 2019/2020

Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 7.45 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli. Výuka potrvá do 9.25hod., oběd v tento den žáci nemají, školní družina pro žáky nefunguje.

Od úterý 3. 9. bude přihlášeným již plně k dispozici školní družina i školní jídelna.

Úterý 3. 9. – žáci 1. – 9. ročníku budou se svými třídními učiteli, výuka pro 1. stupeň do 11.25hod., na 2. stupni bude výuka do 12.20hod..

Středa 4. 9. – žáci 1. – 2. ročníku budou se svými třídními učiteli, žáci 3. – 9. ročníku absolvují branný závod. 1. stupeň do 11.25hod., 2. stupeň do 12.20hod. či do ukončení závodu.

Čtvrtek 5. 9. – projektový den Český ráj – výlety do okolí.

Pátek 6. 9. – projektový den Český ráj – zpracování poznatků z výletu. 1. stupeň do 11.25hod., 2. stupeň do 12.20hod..

V případě nepříznivého počasí změna možná.

 

Zakončení školního roku 2018/2019

Předání vysvědčení za školní rok 2018/2019 proběhne v pátek 28. června v čase 7.45 – 8.30hod. Poté žáci odcházejí domů.

Všem přejeme příjemně strávené letní měsíce a budeme se těšit v září na viděnou.

pedagogové a vedení školy

Ředitelské volno

Po schválení zřizovatelem vyhlašuji pro žáky na den 23. dubna 2019 z organizačních důvodů ředitelské volno. Žáci po Velikonocích nastoupí do školy až ve středu 24. dubna 2019.

S. Munzarová

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne 10. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2018/2019, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, je možné školu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 493 532 936) navštívit kdykoliv.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2019/2020 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 20 žáků.

Podmínky přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice.
  2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

 

Kroužky ve 2. pololetí

Vážení rodiče, pro 2. pololetí se otevírají tyto

zpoplatněné kroužky:

Angličtina hrou – 1+2                       Po 13.00 – 13.30

Šikulky                       Čt 13.15 – 14.00

Mladý kutil                 SUDÝ TÝDEN ÚT 14.00 – 15.30

bezplatné kroužky:

Anglická konverzace – 7. – 9. tř.      Pá 6.55 – 7.40

Sportovní hry             Út 13,40 – 14.25

Příprava na přijímací zkoušky

M – úterý 6.55 – 7.40

ČJ – středa 6.55 – 7.40

Florbal           Út 14.30 – 15.30

Deskové hry                II. a IV. středa v měsíci

 

Pro malý zájem se neuskuteční tyto kroužky:

Superhry v přírodě                1x za 14 dní, Pá 14.00 – 16.00

Němčina zábavně                  Út, Pá

Muzikantský klub                  ÚT 13.45 – 14.30

Zdravotní čtvrthodinka          ÚT – ČT 7.15 – 7.30

 

Kroužky v 2. pololetí školního roku 2018/2019

V tomto pololetí nabízíme opět kroužky, ve kterých Vaše děti mohou trávit smysluplně svůj volný čas. Pokračujeme v nabídce stávajících kroužků, ale otevíráme i nové a ty, které se nepodařilo v minulém pololetí pro malý zájem otevřít. Kompletní nabídku kroužků na nové pololetí naleznete zde.

Přihláška na kroužek ke stažení zde.

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 31. 1. 2019 třídnímu učiteli.

 

Tříkrálová sbírka 2019

I v tomto roce jsme spolupracovali s Oblastní charitou Jičín a účastnili se Tříkrálové sbírky. 15 žáků naší školy obešlo město Železnici a tento rok poprvé také Těšín. Počasí přálo a otevírali nám milí lidé, kteří přispěli celkovou částkou 28 435,- Kč do pokladniček, ale obdarovávali i naše koledníky. Všem dárcům i účastníkům sbírky patří velké poděkování!

S. Munzarová

Advent ve škole

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí příjemně naladit před Vánocemi, ve čtvrtek 6. 12. 2018 na Advent ve škole.

Začínáme v 16.00 hod. v sokolovně krátkým vystoupením dětí a žáků z MŠ a ZŠ, poté bude ve škole přichystaný  prodejní jarmark žákovských výrobků a občerstvení, při němž bude možno nakoupit drobné vánoční dárky, popovídat si s ostatními a vychutnávat předvánoční atmosféru.

Těšíme se na Vás!

Florbalový turnaj

Dne 6. 11. 2018 se 10 sportovkyň z 8. a 9. třídy účastnilo okrskového kola florbalového turnaje. Vedly si velice dobře a díky svému umístění na 2. místě postoupily do okresního kola. To se uskutečnilo 16. 11. 2018 opět ve sportovní hale v Jičíně. Konkurence zde již byla o poznání větší, a tak naše dvě výhry a tři prohry nakonec znamenaly krásné 5. místo.

Všem účastnicím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
školské radě končí tříleté období, a proto je nutné sestavit novou školskou radu. Po Vašich dětech bude v nejbližších dnech poslán kandidátní lístek, kam je třeba zapsat návrh dvou kandidátů. Může být navrhnut kdokoliv z řad zákonných zástupců žáků naší školy.
Po sečtení navrhovaných kandidátů se vybere 10 nejčastěji navrhnutých, ze kterých se během třídních schůzek dne 21. listopadu 2018 zvolí 2 noví členové školské rady.

Obálku s kandidátním lístkem, který přinese Vaše dítě domů, prosím vraťte vyplněný nejdéle do pátku 9. listopadu 2018 do 12.00hod. zpět do školy třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Děkuji za spolupráci S. Munzarová