Archiv autora: zszeleznice

Návrat žáků od 12. 4.

Od 12. 4. je umožněn návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání ve škole. Vzhledem k počtu žáků a stavebnímu řešení naší školy musí návrat žáků v našich podmínkách proběhnout rotačně.

Lichý týden (dle kalendáře) budou navštěvovat školu prezenčně žáci 1., 2. a 5. ročníku, v sudý týden žáci 3. a 4. ročníku.

Povinné testování žáků bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování a budou jej zajišťovat (provádět) zdravotnice z ordinací místních lékařů.

Ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) nebude probíhat ranní družina. Pokud by s tím měl někdo problém, obraťte se na vedení školy, vyřešení bude individuální.

Testování se neúčastní děti, které v uplynulých 90 dnech byli pozitivně testovaní na Covid 19. Pokud je ošetřujícím lékařem místní ordinace dětských lékařek, potvrzení o této skutečnosti nepotřebujeme (zajistíme si jej ve spolupráci s lékařkami hromadně). Pokud má však vaše dítě jiného dětského lékaře, je nutné doložit písemné potvrzení o prodělání tohoto onemocnění. Bez potvrzení bude dítě testováno jako každé jiné. Bez potvrzení nebo testu nebude možné školu navštěvovat.

Zákonní zástupci, kteří pracují v níže uvedených profesích, mohou své děti posílat do MŠ a ZŠ po všechny dny. Musí se však prokázat potvrzením zaměstnavatele.

Děti navštěvující ZŠ budou v době distanční výuky jejich třídy v jedné třídě a budou se této on-line výuky účastnit ze školy. Odpoledne bude pro tyto děti pokračovat běžná ŠD. Testování 2x týdně se bude vztahovat i na tyto děti.

Profese:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud využijete této možnosti a budete posílat děti do školy po všechny dny, nahlaste vedení školy tuto skutečnost do pátku 9. 4.

Žáci budou do školy přicházet dle předem stanoveného rozpisu tak, aby se nepotkali s jinými dětmi v šatně. Rozpis bude probíhat i pro čas oběda – v jídelně smí být pouze 1 třída.

Žáci budu muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou jednorázovou roušku a dodržovat hygienická opatření stanovená MZd.

Konkrétnější informace a časy Vám sdělí během třídní učitelka do E-ŽK.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vední školy. Telefonní číslo je 731 891 828 nebo pište na e-mail s.munzarova@zszeleznice.cz nebo do E-ŽK.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat od 7. do 21. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šestý rok věku (tj. narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015), a děti, jimž byl povolen loni odklad školní docházky.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: kk8mesj
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: s.munzarova@zszeleznice.cz (nelze poslat jen prostý email – ten byste museli do 5 dnů přijít osobně podepsat, aby žádost byla platná)
 3. poštou na adresu školy: Tyršova 336, 507 13 Železnice
 4. osobním podáním do schránky školy

K žádosti o přijetí přiložte fotokopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

O přijetí dítěte bude informace dostupná zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Bude-li to z epidemiologického hlediska možné, škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi po ukončení mimořádných opatření, aby děti o zážitek ze zápisu nepřišly. Informace o termínu konání tohoto setkání bude včas zveřejněna na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Kritéria přijetí

V souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) dle § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání stanovuje ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“), že ve školním roce 2021/2022 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 24 žáků.

Podmínky přijetí:

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice, a obce Bradlecká Lhota.
 2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
 3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem. Objednání doporučujeme do půlky března 2021.

V PPP a SPC KHK, pracoviště  Jičín – telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Provoz ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

Vzhledem k vládou přijatému krizovému opatření ze dne 26. 2. se u žáků 1. – 2. ročníku od pondělí 1. 3. 2021 mění výuka prezenční na výuku distanční. Zatím na 3 týdny. Všechny ročníky ZŠ a předškoláci MŠ se budou učit distančně.

Kdyby potřeboval někdo pro distanční výuku zapůjčit notebook, kontaktujte ředitelku školy.

Školní jídelna bude vařit i nadále pro žáky a děti na distančním vzdělávání, pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Dotovaný oběd (žáci ZŠ a předškoláci MŠ) je možné si odebrat po individuálním přihlášení do jídlonosiče (ostatní děti MŠ nárok na dotovaný oběd nemají – neprobíhá u nich vzdělávání). Jídlonosič je nutné přinést ke školní kuchyni do 10.00hod.. Oběd bude možné vyzvednout od 11.15hod..

Informace o ošetřovném jsou zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Nabídka volných pracovních míst

Nabízíme volná pracovní místa v naší organizaci, a to na pozicích:

Školníknástup od 1. 6. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
 • požadované vzdělání SOU/SOŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • praktické zkušenosti s údržbou nemovitostí
  • zručnost, spolehlivost, samostatnost, nekonfliktnost, pracovitost
  • platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování, částečně individuální rozvržení pracovní doby, možnost si napracovat hodiny, vlastní organizace náplně práce.

Hlavní kuchař/kuchařka ve školní kuchyninástup od 1. 9. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • pracovní doba 6.00 – 14.30hod.
 • požadované vzdělání SOU/SOŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • praktické zkušenosti s vařením v obdobných provozovnách
  • příjemné vystupování, komunikativnost, férové jednání, spolehlivost, dochvilnost, snaha učit se, pracovitost
  • platové podmínky – hrubý plat 20 000,- až 22 000,- Kč/měsíc
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Učitelka v MŠ – nástup od 30. 8. 2021

 • práce na plný úvazek
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání SŠ pedagogické
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
  • platové podmínky – hrubý plat od 30 670,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Učitel/ka v ZŠnástup od 23. 8. 2021

– aprobace Aj, Ch, Tv, Čj, Pč

 • práce na plný nebo částečný úvazek (dle aprobace)
 • smluvní vztah – pracovní smlouva
 • požadované vzdělání – VŠ
 • Další požadavky: trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost, týmové jednání, snaha pracovat sám na sobě
  • platové podmínky – hrubý plat od 32 170,- Kč/měsíc (dle tarifní tabulky ped. pracovníků)/plný úvazek
  • benefity: bonusy/prémie, osobní ohodnocení, příspěvek na stravování a dovolenou, školení, závodní stravování

Uchazeči o zaměstnání mohou posílat svůj životopis  na e-mail: s.munzarova@zszeleznice.cz nebo na korespondenční adresu Masarykova ZŠ a MŠ, Železnice, Tyršova 336, 507 13 Železnice.

Telefonní kontakt pro dotazy u ředitelky školy S. Munzarové na číslech: 493 532 936, 731 891 828.

Provoz školy od 1. 2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Uzavření mateřské školy

Po projednání se zřizovatelem v souladu s Vyhláškou o předškolním vzdělávání 14/2005 Sb, § 3 odst. 2, bude od 9. 11. do 13. 11. 2020 MŠ z důvodu karantény všech zaměstnanců MŠ uzavřena.

Pokud bude možné otevřít MŠ z důvodu negativních výsledků testů zaměstnanců dříve, bude informace na www stránkách školy.

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

Od 1. 9. 2020 se nový školní rok organizuje dle manuálu vydaného MŠMT- „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“. MŠMT a vedení školy s přihlédnutím k provozním možnostem školy vymezilo tato pravidla, která bude nutné dodržovat:

 • doprovod dítěte do budovy ZŠ nebude možný (dítě můžete doprovodit před vchod do šatny, výjimku budou mít pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku dne 1. 9. (vstup s rouškou)
 • při nutné návštěvě ZŠ bude třeba mít nasazenou roušku a po vstupu do budovy si vydezinfikovat ruce (prostředkem připraveným v zádveří)
 • pohyb návštěv po budově ZŠ bude možný jen s rouškou, návštěvu školy omezte jen na dobu nezbytně nutnou
 • před osobní návštěvou preferujte kontakt se školou pomocí E-ŽK nebo telefonicky
 • je zakázáno nosit do ZŠ vlastní hračky
 • každý žák musí mít v tašce připravenou roušku pro případ náhlé potřeby jejího použití
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (kašel, dušnost, zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák v průběhu vzdělávání v ZŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka a o tom, že zákonný zástupce má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
 • organizace dne v ZŠ bude probíhat v běžné podobě se zajištěním zvýšených hygienických opatření, mírně upraveny budou jen odchody na oběd tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí v prostoru školní jídelny

Organizace prvního školního týdne

1.září – úterý – školní rok zahajujeme ve třídách v 7.45hod., vstup žákům do školy bude umožněn od 7.25hod., žáci 1. ročníku s doprovodem zákonných zástupců (zákonní zástupci  v rouškách) vstup do školy hlavním vchodem, žáci 2. – 9. ročníku si s sebou přinesou pouze psací potřeby. Ukončení vyučování bude v 9.30hod., poté žáci odcházejí domů. Družina tento den není, školní jídelna pro žáky tento den ještě nevaří. Bližší informace o prvním školním týdnu obdrží žáci od svých třídních učitelů.

2. září – středa – přinést si přezůvky a školní tašku, třídnické hodiny s třídním učitelem – rozdávání učebnic, pracovních sešitů, placení pracovních sešitů a jiné; žáci 7. – 9. ročníku dvouhodinový kurz první pomoci; 1. stupeň vyučování končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině (9. tř. po kurzu první pomoci)

3. září – čtvrtek – realizace projektu Český ráj – třídní výlety do okolí

4. září – pátek – zpracování projektu Český ráj, 1. stupeň vyučování končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině

Zvýšení stravného ve školní jídelně

Vážení strávníci,

z důvodu neustálého zvyšování nákladů na stravování (potraviny, energie, mzdové náklady) jsme nuceni od 1. 9. 2020 zvýšit cenu stravného pro žáky ZŠ o 2,- Kč /oběd, pro cizí strávníky o 4,- Kč /oběd, pro děti v MŠ  o 2,- Kč/oběd.

Podrobnější rozpis cen zde: školní jídelna

Děkujeme za pochopení

vedení ZŠ a ŠJ

Nabídka pracovních míst ve školním roce 2020/2021

Nabízíme pracovní místa na pozicích:

ASISTENT PEDAGOGA na částečný úvazek (0,5 – 0,75 úvazku)

UKLÍZEČKA na částečný úvazek (0,4 – 0,5 úvazku)

Bližší informace pro zájemce na tel. čísle 731 891 828 (Mgr. Soňa Munzarová) nebo na e-mailu: s.munzarova@zszeleznice.cz

Krásné prázdniny

Děkujeme všem za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a přejeme krásné prožití prázdninových dnů.

Zaměstnanci MZŠ a MŠ, Železnice

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku proběhne pro žáky 1. – 8. ročníku v pátek 26. června 2020. Informace o přesném čase příchodu a odchodu žáků jednotlivých ročníků  byla žákům i zákonným zástupcům zaslána do elektronické žákovské knížky.

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude ředitelské volno.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás pozvala na schůzku rodičů, která se uskuteční ve středu 24. 6. od 16.00hod. v základní škole. Na schůzce bude přítomna třídní učitelka Mgr. Petra Tmějová, paní vychovatelka Bc. Jolana Knapová a paní asistentka Lenka Nováková. Budou Vám předány důležité informace spojené s docházkou Vašeho dítěte do ZŠ.

Vzhledem k přetrvávajícím částečným omezením kvůli šíření koronaviru Vás prosím, aby se na schůzku dostavil pouze 1 zákonný zástupce a bez dítěte.

Motivační část zápisu jsme se po domluvě s kolegyní rozhodly přesunout na první týden v září. Paní učitelka si s dětmi projde aktivity, které byly naplánovány na zápis. Děti po jejich splnění obdrží i drobné dárečky, které byly již také nachystány.

Děkuji Vám za pochopení a budeme se na Vás těšit.

Mgr.Soňa Munzarová, ředitelka školy

Fotografická soutěž o nejkrásnější jabloň

Je tomu již více než půl roku, kdy sis přinesl/a domů mladé stromky jabloní, které jsi mohl/a vysadit na zahradě či jinde, pečovat o ně a pozorovat je. Protože jsme zvědaví, jak se ovocným stromkům daří, vyhlašujeme touto cestou fotografickou soutěž s jednoduchými pravidly:

 1. Pořiď fotografie na podzim vysazené jabloně (jabloní) fotoaparátem nebo mobilním telefonem od května do konce září (ideálně z různých ročních období).
 2. Z pořízených fotografií doplněných o krátký komentář vytvoř plakát.
 3. V měsíci říjnu přines svůj plakát do školy.

V říjnu budou z každé třídy vyhodnoceny nejzdařilejší prezentace výpěstků jabloní a na vítěze jabloňového fotografování čekají zajímavé ceny.

Těšíme se, že naše fotografická výzva osloví malé pěstitele i vášnivé fotografy a že v říjnu pomůže vyzdobit naši školu.

Videokonference žáků

Pravidelné půlhodinové videokonference budou probíhat dle rozpisu zde: 

Rozvrh videohovorů

Dle zvážení vyučujících budou moci probíhat videokonference i z jiných předmětů v jiných časech. Žáci o nich budou vždy včas informováni.

Stabilně každou středu v čase 10.00 – 11.00hod. budou probíhat on-line konzultace, při kterých budou on-line všichni učitelé a budou moci pomáhat individuálně dle požadavků žáků. Vy-rodiče můžete tuto konzultaci využít také, jen se musíte připojit přes účet Vašeho dítěte. Pokud byste potřebovali hovořit s učiteli v jiný čas, domluvte si videohovor přes E-ŽK individuálně.

Pokud by ještě někdo nevěděl, jak se v Teamsech spojit s někým jiným, návod je zde:

Jak telefonovat v Teams

Věřím, že takto vedená výuka bude příjemným zpestřením výuky na dálku.

V případě jakýchkoliv potíží s připojením do Teams kontaktujte p. uč. Čapkovou, do Alfbook kontaktujte p.uč. Markovou.

S. Munzarová

 

Uzavření MŠ a ŠJ

Od 17. 3. 2020 do odvolání  bude ZRUŠEN PROVOZ MŠ a ŠJ z důvodů souvisejících s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a omezení volného pohybu.

Potvrzení pro získání „ošetřovného“ na děti MŠ a žáky ZŠ je možné si vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na čísle: 493 532 936 nebo 731 891 828 u p. hospodářky nebo u p. ředitelky v ZŠ. Vezměte s sebou průkaz pojištěnce dítěte – žáka.

V Železnici dne 16. 3. 2020

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

 

Uzavření ZŠ

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Žáci musí zůstat od zítra doma, učitelé s nimi budou komunikovat přes E-ŽK či e-mail, kam jim budou zadávat úkoly.

 

Uzavření škol je zatím stanoveno od středy 11. 3. do odvolání. Vztahuje se zatím pouze na žáky ZŠ, pokud však máte doma současně i dítě MŠ, zvažte nutnost posílání dětí do MŠ.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat pravděpodobně o tento i o celé dva příští týdny, učitelé budou komunikovat přes E-Žk.

Žáci 1. ročníku obdrželi práci na doma cca do pátku 20. 3. Poté by třídní učitelka poslala informace o další práci přes E-Žk.

Žáci 2. – 4. ročníku dostali práci do pátku 13. 3. zadanou na doma dnes ve škole. V pondělí učitelé napíší do E-Žk, jakou další práci by si žáci doma měli vyhotovit do středy 18. 3., ve středu budou učitelé informovat na dny následující.

Pro žáky 5. – 9. ročníku bude vzájemná komunikace probíhat dle uvážení každého učitele přes E-Žk nebo přes e-mail. To se každý jednotlivý učitel domluvil s žáky dnes ve škole. Žáci byli dnes třídními učiteli seznámeni s touto situací.

Domácí práce pro předměty výchovného charakteru zadávány nebudou.

Obědy jsou všem žákům hromadně odhlášeny do odvolání této situace.

Pokud někdo z rodičů žáků ZŠ potřebuje nastoupit na „ošetřování“, nárok na ošetřovné má při péči o dítě do 10 let.

Škola Vám vystaví tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) ve 2 vyhotoveních. Vy – rodiče – doplníte část B tiskopisu a předáte je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Sledujte, prosím, informace v E-Žk!!!

Děkuji Vám za spolupráci. S. Munzarová

Možnost účasti na kroužku in line bruslení

Žáci 1. stupně mají možnost přihlásit se do kroužku Inline bruslení. Kroužek není pořádán školou, a proto děti, které se ho budou účastnit, nebudou pojištěné na úraz. Pokud přihlásíte své dítě do tohoto kroužku, zajistěte si úrazové pojištění, protože pořádající firma pojištění dětí nezajišťuje. Pokud by došlo ke zranění dítěte, není možné nárokovat si škodu ve škole.

S. Munzarová