Povinné informace v rámci zákona 106/1999

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Město Železnice, Náměstí Svobody 1, 507 13 Železnice

Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního, základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr. Soňa Munzarová (v případě nepřítomnosti zastupuje ředitelkou pověřená osoba)

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna
 • školní jídelna-výdejna

Kontaktní poštovní adresa

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice
Tyršova 336
507 13 Železnice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

základní škola, školní družina a školní jídelna:

Tyršova 336, 507 13 Železnice

mateřská škola, školní jídelna-výdejna

Žižkova 389, 507 13 Železnice

Úřední hodiny

Pracovní dny 8.00 – 14.30

V době hlavních prázdnin upraveno a zveřejněno na elektronické úřední desce.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

základní škola – ředitelství, školní družina;

ředitelna –  493 532 936; 731 891 828

hospodářka – 493 532 936

e-mail: skola@zszeleznice.cz

mateřská škola

tel.: 493 532 819

e-mail: ms.slunicko@centrum.cz

školní jídelna

tel.: 776 176 921

e-mail: jidelna@zszeleznice.cz

Adresa internetové stránky

ZŠ: www.zszeleznice.cz

MŠ: mszeleznice.webnode.cz

Adresa e-podatelny

skola@zszeleznice.cz

hospodarka@zszeleznice.cz

ID datové schránky: kk8mesj

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 1163785329/0800

Identifikační číslo

IČ: 709 85 634, nejsme plátci DPH

Dokumenty

 • Školní vzdělávací program ZŠ Železnice
 • Školní vzdělávací program MŠ Sluníčko Železnice “Rok se sluníčkem”
 • Školní vzdělávací program pro ŠD „Sluníčka v našich srdcích“
 • Školní řád základní školy
 • Školní řád mateřské školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitelky školy.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy. Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitelky školy. Lhůty k vyřízení stížnosti:

 •  stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

Poskytnuté informace