Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 1. Členové jmenovaní Radou města Železnice:
  p. Veronika Danišová
  p. Lenka Kordíková
 2. Členové voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků:
  p. Petra Rojíková
  p. Kateřina Jandová
 3. Členové voleni pedagogickými pracovníky školy:
  Mgr. Yvonne Beranová
  Mgr. Radana Zubatá

E-mailová adresa: skolskarada@zszeleznice.cz