Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 1. Členové jmenovaní Radou města Železnice:
  p. Petra Chvalinová
  p. Adéla Vojtěchová
 2. Členové voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků:
  p. Iva Ježková
  Ing. Kateřina Jandová
 3. Členové voleni pedagogickými pracovníky školy:
  Barbora Nydrlová
  Bc. Jolana Kracíková

Předsedkyní ŠR byla zvolena Iva Ježková, místopředsedkyní Petra Chvalinová.

E-mailová adresa: skolskarada@zszeleznice.cz