Archiv rubriky: Projekty

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se v období 25. 5. 2020 – 31. 1. 2022 zapojila do projektu

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice.

Výzvu MAS PRV č. 7 vyhlásila Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Očekávanou změnou po realizaci projektu je zlepšení zázemí žáků i zaměstnanců školy, které přispěje ke kvalitnímu vzdělávání. Estetické prostředí stimuluje k zájmu o vzdělávání, přispěje k celkové pohodě zainteresovaných a bude pozitivně motivovat k učení.

Pořízením nových umyvadlových koutů s dřezem, nových vestavných skříní a nových lavice v kmenových třídách zajistíme vkusnější a funkčnější vybavení kmenových učeben ZŠ.

Renovací osvětlení v budově ZŠ dojde k efektivnějšímu a ekologičtějšímu využití světelných zdrojů a také ke splnění hygienických norem pro intenzitu osvětlení.

Dotace byla získána  prostřednictvím spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s. na realizaci místní rozvojové strategie (SCLLD). Tímto děkuji spolku za součinnost při získání dotace.

Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady

 

Cílem projektu „Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady“ je vybudovat zahradu v přírodním stylu v areálu mateřské školy v městě Železnice, takovým způsobem, aby se stala vhodným zázemím pro EVVO výuku, v souladu s ŠVP Rok se sluníčkem. Cílem a záměrem je, přiblížit dětem předškolního věku, co nejvíce spojitostí a přírodních zákonů či koloběhů, které probíhají všude kolem nás. Výstupy budou sloužit ponejvíce dětem z mateřské školy, ale i dětem navštěvující partnerské organizace. Díky úzkému vztahu a spoluprací s rodiči a veřejností z města budou během pravidelných akcí tyto prostory sdílet. Záměrem projektu je přiblížit dětem vztahy panující v živé přírodě (fauny i flora), ale zároveň umožnit pozorování neživé přírody. Toto pozorování a prožívání se uskuteční na základě 5 základních lidských smyslů a informace budou schůdnou formou odpovídající věku demonstrovány na vysvětlení 4 základních přírodních elementů. Veškeré prvky a mobiliář jsou z přírodních materiálů (především dřevo) a z přírodnin, které budou opětovně použity, nalezeny v areálu zahrady, či aktivně přineseny v rámci spolupráce s veřejností.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Modernizace jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu v Masarykově základní škole v Železnici

V současné době chybí v Masarykově základní škole v Železnici moderní a kvalitní prostor pro výuku cizích jazyků i informatiky. Stávající počítačová učebna, která slouží pro výuku informatiky, ale i jako běžná učebna a příležitostně je využívána i jako jazyková učebna, je funkčně i morálně zastaralá. Škole rovněž není bezbariérově přístupná. Předmětem projektu je proto modernizace této jazykové učebny, využívané i pro výuku informatiky a bezbariérové zpřístupnění školy (zřízení bezbariérového WC s vybavením a pořízení kompenzační pomůcky – schodolezu).

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné jazykové učebny do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického

zapojení žáků. Projekt se zaměřuje na vybavení odborné jazykové učebny sloužící i k výuce informatiky. Dále je cílem projektu umožnit bezbariérový přístup do školy osobám s omezenou schopností pohybu, a to prostřednictvím zřízení bezbariérového WC a pořízení pásového schodolezu, tj. kompenzační pomůcky.

Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude původní učebna stavebně upravena (kabelizace, úprava omítek, výmalba), pořízeny budou nové počítače, SW vybavení, vybavení pro výuku jazyků (sluchátka, SW a zařízení pro výuku jazyků a dataprojektor). Toto vybavení je nutné pro výuku jazyků, informatiky a ICT dovedností na úrovni 21. století. Odborná učebna bude využívána i pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity (“jazykový a počítačový kroužek”) a k doučování žáků. Žáci školy budou mít k dispozici moderní vybavení s využitím informačních a digitálních technologií, což jim umožní lépe se připravit na budoucí profesi.

Projekt byl podpořen z 3. výzvy IROP – MAS Brána do Českého ráje – Investice do vzdělávání a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.

Den Země

V pátek 20.4. se žáci z celé školy vydali do terénu, aby v rámci Dne Země uklidili odpadky ve městě i v jeho okolí. Zatímco ve městě mnoho nepořádku nebylo, v okrajových částech se toho našlo hodně. A protože se naši žáci práce neštítí, podařilo se jim zkrášlit už tak krásnou Železnici.

ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se ve školním roce 2017/2018 zapojila do projektu

ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE,

 na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 90%.

Cílem projektu je zvýšit manuální zručnost dětí a žáků při manipulačních činnostech a vytvořit u nich kladný vztah k polytechnickým činnostem.

Finanční prostředky pokryjí nákup polytechnických stavebnic pro děti a žáky.

 

 

Šablony 2017 – 2019

Masarykova ZŠ a MŠ se přihlásila do projektu, který je spolufinancován EU. Bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků.

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se všechny ročníky naší školy zúčastnily úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti se touto akcí podílely na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Úklid proběhl: v okolí školy, v Bradlecké ulici, v Nádražní ulici, na náměstí, v centru města, na silnicích k Doubravici, Zámezí a Těšínu a v okolí rybníku Valcha. I přes chladné počasí se  akce zdařila.

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do programu Zdravá pětka. V prvním listopadovém týdnu se děti z mateřské i základní školy zúčastnily dvouhodinového semináře o zdravé výživě. Program byl přizpůsoben věku dětí- předškoláci, děti 1. a 2. stupně. Na 1. stupni děti pracovaly ve skupinkách, sbíraly za správné odpovědi žetony s pětkou a plnily úkoly. Základem bylo pochopit ” výživový talíř ” znázorňující skupiny potravin a jejich zastoupení na talíři. Na 2. stupni děti ve skupinkách vytvářely zdravou svačinu- např. citronádu, zeleninové jednohubky, avokádovou pomazánku… Děti se nejen něčemu novému naučily, ale i pobavily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto zde

 

Výzva 57 – Rozvoj technických dovedností žáků

Od září do konce prosince se naše škola zapojila do projektu financovaného z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Získali jsme finanční dotaci na pořízení 10 žákovských pracovních stolů, 1 učitelského, na materiální vybavení (nářadí) pro práci se dřevem, kovem a plastem, pan učitel absolvoval vzdělávací kurz podporující technický rozvoj žáků 2. stupně a doplnili jsme učitelskou knihovnu o nové publikace související s touto tematikou.

Bez n‡zvu-1

Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi

034Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli během tohoto projektu mnoha školeními, při nichž se naučili lépe pracovat s interaktivní tabulí. Díky tomu škola získala 11 nových notebooků určených proškoleným pedagogům.

Mléko do škol

Projekt „Mléko do škol“ (část výrobků podpořena EU – program „Mléko pro evropské školy“) – v prodejním stánku školy mají možnost děti zakoupit si dotované mléčné výrobky.

Záložka do knihy

Škola se letos zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy“. Cílem projektu bylo motivovat děti ke čtení, navázat partnerství se školou na Slovensku (byla nám přidělena základní škola ve Velké Mači). Naše záložky s motivy oblíbených knih jsme odeslali poštou na Slovensko a zpět jsme obdrželi záložky od našich partnerů spolu s pěkným dopisem.

Recyklohraní

Ve škole klademe důraz na výchovu k ochraně životního prostředí a prakticky ji realizujeme zapojením do programu „Recyklohraní“ pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim (i železnické veřejnosti) odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob. V atriu školy je umístěn sběrný box a sběrná nádoba. Dále pokračujeme ve sběru papíru a hliníku. Sbíranými víčky od PET lahví podporujeme organizovanou sbírku na pomoc tělesně postiženému chlapci. Během zimního období sušili žáci pomerančovou a citronovou kůru.

Veselé zoubky

V rámci projektu „Veselé zoubky“ absolvovali prvňáčci preventivní program poskytovaný drogerií dm školám zdarma. Připomněli si péči o svůj chrup a získali dárkovou tašku s hygienickými potřebami. Škola získala také program s touto tematikou pro interaktivní tabuli.

Mandala dětem

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu Mandala dětem. Více informací najdete na webových stránkích www.mandaladetem.cz. Nyní probíhá do 30.1.2015 hlasování o nejpovedenější mandaly. Pokud si chcete prohlédnout i krásné mandaly jiných dětí, máte možnost na odkazu:

http://soutez.mandaladetem.cz/soutez/mandaly. Pokud chcete hlasovat jen pro práce našich dětí, stačí zadat v úvodu strany název školy Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice a “vyhledat”. Ukáží se jen vybrané. Děkuji, pokud si uděláte čas a budete hlasovat. Přeji příjemné pokoukání :o).

Soňa Munzarová

Čtení pomáhá

Do projektu čtení pomáhá, jehož cílem je propojit radost ze čtení s pomocí druhým, mají možnost se přihlásit všechny děti naší školy. Žáci mají možnost se ve škole zaregistrovat na webu www.ctenipomaha.cz (nebo doma s rodiči – snadný způsob přihlášení) a seznámit se s podmínkami spolupráce. Podmínkou je přečíst knihu z nabídky knih z webu, které jsou rozděleny do třech věkových kategorií, 1.-5. třída, 6.-9. třída a střední školy. Poté na webu správně vyplnit pěti minutový testík vztahující se k dané knížce. Je-li vše splněno, dětský čtenář získá 50,-Kč, které můžete využít pouze jako dar někomu, kdo potřebuje pomoci, např.na výcvik pejska pro postiženého člověka, příspěvek na operaci konkrétní osobě atd. Všechny dobročinné účely jsou na webu daného projektu uvedeny. Zajímavostí je, že knihy do projektu vybírá odborná porota známých osobností v čele se Zdeňkem Svěrákem. Každý rok rozdělí projekt 10 milionů korun tam, kde pomáhají druhým. Děti tak mají dvojnásobnou radost, prožitek z přečtené knihy a osobní možnost zkvalitnit život nemocným či jinak postiženým lidem.    Vy, kteří se budete chtít do projektu nově zapojit, oslovte své učitele, rádi vám pomůžeme.                                                                                                                      Mgr.Radana Zubatá

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Letos má v projektu dojít k rozšíření podporovaných aktivit o exkurze do zemědělských a zahradnických firem, školní soutěže, ochutnávky, přednášky a o podporu vybavení školních pozemků (nářadí, sazenice).

Olympijský víceboj

Žáci naší školy se během měsíců dubna a května zapojili do celorepublikového projektu pro základní školy pořádaného Českým olympijským výborem pod názvem OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ.

Cílem bylo rozpohybování co nejvíce žáků na škole v šesti měřitelných disciplínách – běh na 60m, běh na 500m nebo 800m, skok z místa, hod míčkem, hluboký předklon a výdrž ve shybu.

Celkem se nám podařilo zapojit 87 žáků (splnili všech šest disciplín)

z celkového počtu 110 dětí. Následně jsme od Českého olympijského výboru jsme obdrželi stříbrný certifikát.

EU-peníze školám

Projekt „EU-peníze školám“

Masarykova základní škola Železnice se zapojila do projektu „EU peníze školám“. V průběhu školního roku 2010/2011 jsme zpracovali projekt, pak proběhlo několikaměsíční schvalovací řízení a nakonec byl náš projekt úspěšně schválen.

Výsledkem „EU peníze školám“ je zavedení nové oblasti podpory s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:

I. čtenářská a informační gramotnost, II. cizí jazyky, III. přírodní vědy.

Projekt EU- peníze školám jsme již ukončili. Ze získaných peněz byla na naší školu zakoupena interaktivní tabule, datový projektor, monitor, počítač a výukový software SMART, čímž jsme zkvalitnili výuku. Dalším dílčím cílem bylo vybavit školu novými názornými pomůckami a potřebami pro zkvalitnění výuky v přírodních vědách, matematice, a při výuce cizích jazyků. Proto jsme zakoupili učebnice pro anglický jazyk Project, učebnice Český jazyk a literatura 6. – 9. od nakladatelství Fraus, učebnice fyziky SPN 1. – 6. díl, učebnice zeměpisu 8. roč.. Dále jsme do naší školy pořídili licenční výukové PC programy Terasoft pro předmět chemie, pro předmět zeměpis a přírodopis program Stiefel. Pro kvalitnější výuku přírodopisu a přírodovědy jsme nakoupili mikroskopy (6 kusů) a digitální mikroskopy (2 kusy). Škola zakoupila žákovský napájecí zdroj do předmětu fyziky, sadu tabulového nářadí pro předmět matematika, paměťová média a spotřební kancelářský materiál.