Archiv rubriky: Projekty

Projekt Klimatická změna – ochrana klimatu

Žáci 8. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice se zapojili do projektu Klimatická změna – ochrana klimatu. Během 6 lekcí nahodile zařazených do běžných vyučovacích dnů prošli od října 2023 do června 2024 mnoha aktivitami, které jim přiblížily problematiku ochrany klimatu a změn klimatu. Na závěr své zkušenosti z projektu představili paní starostce, které zároveň předali Místní akční klimatický plán pro Železnici. Ačkoliv byl projekt časově poměrně náročný, každý si z něho odnesl nové zkušenosti, dovednosti či poznatky a náměty do osobního života.

Projekt je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

Doučování

Naše škola se od 1. 9. 2021 zapojila do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Žáci, kteří mají zájem o doučování, se mohou této aktivity účastnit. Zájem o doučování je možné hlásit u třídních učitelů.

Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici

Projekt Podpora výuky přírodních věd v Masarykově základní škole v Železnici je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu: Realizací projektu budou vybaveny dvě odborné učebny, které budou mít vazbu na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení moderních pomůcek pro podporu výuky přírodních věd a informatiky.

Cíle projektu: Cílem projektu je vybavení odborných učeben pro výuku přírodních věd a informatiky s vazbou na klíčové kompetence – přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Nově vybavené odborné učebny budou bezbariérově dostupné. Je důležité, aby v rámci sociální inkluze byly připraveny rovné podmínky pro všechny členy společnosti, včetně žáků s handicapy a příslušníky etnických a kulturních menšin.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nově vybavené odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence-přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Žáci docházející na základní školu budou moci získat praktické dovednosti v nově vybavených odborných učebnách, které budou v rámci projektu realizovány. Realizací projektu bude jednoznačně zkvalitněna a zatraktivněna výuka na základní škole.

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

Naše škola byla jako jedna z mála v okrese Jičín vybrána do projektu, který ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Účelem projektu je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Očekávaný přínos projektu

  • zvýšení kompetencí a iniciativy pedagogů v aktivitách zaměřených na oblast péče o well-being jednotlivých žáků i pozitivní klima třídy/ školy (rozvíjení zdravých vztahů mezi žáky)
  • přijetí osobní zodpovědnosti pedagogů i žáků za tvorbu bezpečného klimatu školy
  • efektivní implementace získaných kompetencí do běžné výuky
  • efekt realizovaného projektu se projeví nejen u jednotlivců růstem duševní pohody, ale i v rámci tvorby pozitivního klimatu kolektivů

Škola má možnost podporovat well-being dětí a žáků více než kterákoli jiná instituce.

V důsledku realizovaných aktivit projektu očekáváme zvýšení znalostí žáků o duševním zdraví, rozvoj jejich dovedností rozpoznat rozdíl mezi duševní pohodou a psychickou nepohodou a v případě potřeby požádat o odbornou pomoc. 

Očekáváme rozvoj schopnosti aktivně pečovat o své duševní zdraví a zvolit vhodný způsob jeho udržení.

Projekt z fondů EHP a Norska 2014-2021
Program Zdraví
Realizátor projektu: PPP a SPC KHK
Doba realizace: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se v období 25. 5. 2020 – 31. 1. 2022 zapojila do projektu

Modernizace interiérů v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice.

Výzvu MAS PRV č. 7 vyhlásila Místní akční skupina Brána do Českého ráje, z.s. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Očekávanou změnou po realizaci projektu je zlepšení zázemí žáků i zaměstnanců školy, které přispěje ke kvalitnímu vzdělávání. Estetické prostředí stimuluje k zájmu o vzdělávání, přispěje k celkové pohodě zainteresovaných a bude pozitivně motivovat k učení.

Pořízením nových umyvadlových koutů s dřezem, nových vestavných skříní a nových lavice v kmenových třídách zajistíme vkusnější a funkčnější vybavení kmenových učeben ZŠ.

Renovací osvětlení v budově ZŠ dojde k efektivnějšímu a ekologičtějšímu využití světelných zdrojů a také ke splnění hygienických norem pro intenzitu osvětlení.

Dotace byla získána  prostřednictvím spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s. na realizaci místní rozvojové strategie (SCLLD). Tímto děkuji spolku za součinnost při získání dotace.

Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady

 

Cílem projektu „Revitalizace zahrady MŠ Železnice ve stylu přírodní zahrady“ je vybudovat zahradu v přírodním stylu v areálu mateřské školy v městě Železnice, takovým způsobem, aby se stala vhodným zázemím pro EVVO výuku, v souladu s ŠVP Rok se sluníčkem. Cílem a záměrem je, přiblížit dětem předškolního věku, co nejvíce spojitostí a přírodních zákonů či koloběhů, které probíhají všude kolem nás. Výstupy budou sloužit ponejvíce dětem z mateřské školy, ale i dětem navštěvující partnerské organizace. Díky úzkému vztahu a spoluprací s rodiči a veřejností z města budou během pravidelných akcí tyto prostory sdílet. Záměrem projektu je přiblížit dětem vztahy panující v živé přírodě (fauny i flora), ale zároveň umožnit pozorování neživé přírody. Toto pozorování a prožívání se uskuteční na základě 5 základních lidských smyslů a informace budou schůdnou formou odpovídající věku demonstrovány na vysvětlení 4 základních přírodních elementů. Veškeré prvky a mobiliář jsou z přírodních materiálů (především dřevo) a z přírodnin, které budou opětovně použity, nalezeny v areálu zahrady, či aktivně přineseny v rámci spolupráce s veřejností.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Modernizace jazykové učebny a vybudování bezbariérového přístupu v Masarykově základní škole v Železnici

V současné době chybí v Masarykově základní škole v Železnici moderní a kvalitní prostor pro výuku cizích jazyků i informatiky. Stávající počítačová učebna, která slouží pro výuku informatiky, ale i jako běžná učebna a příležitostně je využívána i jako jazyková učebna, je funkčně i morálně zastaralá. Škole rovněž není bezbariérově přístupná. Předmětem projektu je proto modernizace této jazykové učebny, využívané i pro výuku informatiky a bezbariérové zpřístupnění školy (zřízení bezbariérového WC s vybavením a pořízení kompenzační pomůcky – schodolezu).

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné jazykové učebny do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického

zapojení žáků. Projekt se zaměřuje na vybavení odborné jazykové učebny sloužící i k výuce informatiky. Dále je cílem projektu umožnit bezbariérový přístup do školy osobám s omezenou schopností pohybu, a to prostřednictvím zřízení bezbariérového WC a pořízení pásového schodolezu, tj. kompenzační pomůcky.

Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude původní učebna stavebně upravena (kabelizace, úprava omítek, výmalba), pořízeny budou nové počítače, SW vybavení, vybavení pro výuku jazyků (sluchátka, SW a zařízení pro výuku jazyků a dataprojektor). Toto vybavení je nutné pro výuku jazyků, informatiky a ICT dovedností na úrovni 21. století. Odborná učebna bude využívána i pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity („jazykový a počítačový kroužek“) a k doučování žáků. Žáci školy budou mít k dispozici moderní vybavení s využitím informačních a digitálních technologií, což jim umožní lépe se připravit na budoucí profesi.

Projekt byl podpořen z 3. výzvy IROP – MAS Brána do Českého ráje – Investice do vzdělávání a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.

ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice se ve školním roce 2017/2018 zapojila do projektu

ROZVOJ POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ, ŽELEZNICE,

 na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 90%.

Cílem projektu je zvýšit manuální zručnost dětí a žáků při manipulačních činnostech a vytvořit u nich kladný vztah k polytechnickým činnostem.

Finanční prostředky pokryjí nákup polytechnických stavebnic pro děti a žáky.

 

 

Šablony 2017 – 2019

Masarykova ZŠ a MŠ se přihlásila do projektu, který je spolufinancován EU. Bude probíhat v průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019. Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků.

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se všechny ročníky naší školy zúčastnily úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti se touto akcí podílely na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Úklid proběhl: v okolí školy, v Bradlecké ulici, v Nádražní ulici, na náměstí, v centru města, na silnicích k Doubravici, Zámezí a Těšínu a v okolí rybníku Valcha. I přes chladné počasí se  akce zdařila.

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do programu Zdravá pětka. V prvním listopadovém týdnu se děti z mateřské i základní školy zúčastnily dvouhodinového semináře o zdravé výživě. Program byl přizpůsoben věku dětí- předškoláci, děti 1. a 2. stupně. Na 1. stupni děti pracovaly ve skupinkách, sbíraly za správné odpovědi žetony s pětkou a plnily úkoly. Základem bylo pochopit “ výživový talíř “ znázorňující skupiny potravin a jejich zastoupení na talíři. Na 2. stupni děti ve skupinkách vytvářely zdravou svačinu- např. citronádu, zeleninové jednohubky, avokádovou pomazánku… Děti se nejen něčemu novému naučily, ale i pobavily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto zde

 

Výzva 57 – Rozvoj technických dovedností žáků

Od září do konce prosince se naše škola zapojila do projektu financovaného z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Získali jsme finanční dotaci na pořízení 10 žákovských pracovních stolů, 1 učitelského, na materiální vybavení (nářadí) pro práci se dřevem, kovem a plastem, pan učitel absolvoval vzdělávací kurz podporující technický rozvoj žáků 2. stupně a doplnili jsme učitelskou knihovnu o nové publikace související s touto tematikou.

Bez n‡zvu-1

Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi

034Výzva 51 – Pracujeme s novými technologiemi financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli během tohoto projektu mnoha školeními, při nichž se naučili lépe pracovat s interaktivní tabulí. Díky tomu škola získala 11 nových notebooků určených proškoleným pedagogům.