Archiv pro rubriku: Nezařazené

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne 10. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2018/2019, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, je možné školu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 493 532 936) navštívit kdykoliv.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2019/2020 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 20 žáků.

Podmínky přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice.
  2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ – tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz.

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

 

Kroužky v 2. pololetí školního roku 2018/2019

V tomto pololetí nabízíme opět kroužky, ve kterých Vaše děti mohou trávit smysluplně svůj volný čas. Pokračujeme v nabídce stávajících kroužků, ale otevíráme i nové a ty, které se nepodařilo v minulém pololetí pro malý zájem otevřít. Kompletní nabídku kroužků na nové pololetí naleznete zde.

Přihláška na kroužek ke stažení zde.

Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat do 31. 1. 2019 třídnímu učiteli.

 

Tříkrálová sbírka 2019

I v tomto roce jsme spolupracovali s Oblastní charitou Jičín a účastnili se Tříkrálové sbírky. 15 žáků naší školy obešlo město Železnici a tento rok poprvé také Těšín. Počasí přálo a otevírali nám milí lidé, kteří přispěli celkovou částkou 28 435,- Kč do pokladniček, ale obdarovávali i naše koledníky. Všem dárcům i účastníkům sbírky patří velké poděkování!

S. Munzarová

McDonald´s Cup

Žáci 4. a 5. ročníku se již po několikáté účastnili fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Ani letos nezklamali a ukázali, že fotbal skutečně umí. V okrskovém kole se umístili na 2. místě, které jim zajistilo postup i do okresního kola. I zde si vedli velice dobře a za podpory a rad fotbalového trenéra ze Železnice I. Tomince získali krásné 3. místo!

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

Sportovní odpoledne

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

                   vás srdečně zve na

  SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE

Kdy: 16. 5. 2018

Kde: fotbalové hřiště

V kolik: od 16:00 do 18:00 hodin

Program:

  • hod granátem na cíl

  • obratnost

  • kimovka

  • zumba

  • skákání v pytli

  • šifry

  • překonávání překážek

Po ukončení soutěží posezení u táboráku.

S sebou: uzeninu, pečivo, sportovní oblečení a obuv

Nápoje, občerstvení: možnost zakoupení ve stánku

Uvítáme dobrotu navíc: ovoce, zeleninu, placku,….

Za dítě zodpovídá rodič!

V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.

Těšíme se na vás!

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Ke dni 24. 4. 2018 se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2018/2019 v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice, u dětí s těmito evidenčními čísly:

MZŠ 201801  Přijat/a

MZŠ 201802  Přijat/a

MZŠ 201803  Přijat/a

MZŠ 201804  Přijat/a

MZŠ 201805  Přijat/a

MZŠ 201806  Přijat/a

MZŠ 201807  Přijat/a

MZŠ 201810  Přijat/a

MZŠ 201811  Přijat/a

MZŠ 201812  Přijat/a

MZŠ 201813  Přijat/a

MZŠ 201814  Přijat/a

MZŠ 201815  Přijat/a

MZŠ 201816  Přijat/a

MZŠ 201817  Přijat/a

MZŠ 201818  Přijat/a

MZŠ 201819  Přijat/a

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy

S tebou mě baví svět

Lyžařský výcvik utekl jako voda. Všichni se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a tak jsme si dali na závěr alespoň malou formulku ve stylu filmu S tebou mě baví svět. Někteří dokonce perfektně napodobili běžkařský styl Václava Postráneckého a kupodivu se nezabili!

Sportu zdar a lyžování zvlášť!

Foto ze závodu zde.

Tříkrálová sbírka

Opět jsme se s žáky naší školy účastnili Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Jičín. Během dopoledne 6. 1. 2018 jsme v pěti skupinkách po třech králích (Kašpar, Melichar a Baltazar) obcházeli domácnosti v Železnici s přáním štěstí a zdraví do nového roku a žádostí o příspěvek na potřebné. Přálo nám i počasí, a tak jsme si koledu užili všichni.

Děkujeme všem, kteří se zúčastinili i přispěli. Celkový výtěžek z obce Železnice je 24 765,- Kč.

Mgr. Soňa Munzarová

Den rodiny

Den rodiny

Odpoledne 17. 5. 2017 přivítalo všechny účastníky Dne rodiny horké letní počasí. Kdo se ještě letos neopaloval, měl šanci. Využili jsme již tradičně naše sportovní prostory poblíž školy včetně fotbalového hřiště. Pedagogové připravili pro děti a jejich rodinné příslušníky na 7 stanovištích zajímavé úkoly. Z rodičovské veřejnosti nabídla paní Filipová cvičení zumby. Po zdárném splnění jednotlivých úkolů přibývala dětem na kartičce příslušná razítka. Po získání všech si zaslouženě vybraly svou sladkou odměnu.

Pohybu chtivých dětí se sešlo mnoho, rodičů již méně. Děti si vyzkoušely pohybovou zdatnost na opičí dráze i dětský orientační běh. Házelo se na cíl kroužky a tomahawky, střílelo se z luku, chytaly se rybky… Po sportovních disciplínách jsme se sešli u ohýnku s opékáním buřtů. Bylo horko, ale opékání si málokdo nechal ujít.

Zajištěn byl pitný režim a sladké občerstvení, v provozu byl také stánek u fotbal. hřiště.

Opravdu hezky strávené odpoledne se spoustou pohybu!!!!!!!!

foto z akce:

Netradiční výuka Den 3

Počasí nám stále přeje! Zatímco všude jinde prší, v Českém Dubu je fajn. Dnes jsme si navlékli korálky za splnění úkolů a pak jsme se vrhli do prozkoumávání indiánské kultury a životního stylu. Zjistili jsme, že indiánský život byl velmi rozmanitý a bohatý a že indiáni žili plně v souladu s přírodou.  A abychom přírodu prozkoumali trochu jinak, vydali jsme se po setmění na stezku odvahy. Všechny bledé tváře dokázali stezkou projít. Někteří to zvládli sami, někteří raději ve dvojici, ale všichni statečně došli do cíle po stezce ze světýlek. Hurá!

Foto zde.

Maškarní rej

Stejně jako v minulém roce oslavily děti naší školy masopustní období rozpustilým karnevalem.  Užily si tanec, soutěže a především legraci a podle rámusu, který během karnevalu dělaly, se určitě dobře bavily 🙂

Děkujeme vychovatelkám Jolaně Knapové, Báře Nydrlové a paní učitelce Tmějové za uspořádání karnevalu.

Více fotek ve Fotogalerii.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7.1. se třináct žáků naší školy se svými rodiči zúčastnilo Tříkrálové sbírky, která je již mnoho let spojována v našem regionu s Oblastní charitou Jičín. Tento rok vyšly do ulic Železnice dokonce čtyři skupinky koledníků.  Den byl jak malovaný, i sluníčko se chvílemi ukázalo, a tak ani nevadilo, že mrzlo, až praštilo.

P1150976Všem dárcům děkujeme za štědrost, solidaritu a vřelé přijetí.  Teplý čaj, sušenka na zakousnutí a hlavně chvíle u roztopených kamen dodala prokřehlým koledníkům spoustu nových sil na jejich putování od domu k domu.

Darované peníze pomohou nemocným a potřebným především v regionech, kde se vykoledovaly. Část výtěžku poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. V Železnici jsme vybrali krásných 23 059,- Kč.

P1150978P1150982P1150981P1150987

Děkuji všem statečným koledníkům a vedoucím skupinek za pomoc při letošní koledě, protože pomáhat potřebným v dnešním světě není samozřejmostí pro každého.

Soňa Munzarová

Poděkování

Ráda bych jménem všech, kteří se podíleli na programu Advent ve škole, poděkovala za dobrovolné příspěvky, jejichž výše činila celkem 9593,- Kč. Vstupné činilo 2114,- Kč, příspěvek za občerstvení 762,- Kč a výtěžek z prodeje dětských výrobků 6 717,- Kč.

Náklady s přípravou programu byly za 2 691,-Kč (výtvarné potřeby a jiný materiál na přípravu prodejních výrobků a občerstvení).

Čistý zisk této předvánoční akce činil 6 902,- Kč, z něhož jsme ještě zaplatili drobné materiálové náklady na vánoční dílny pro děti (481,-Kč). Zbylá částka 6421,- Kč bude převedena na účet Spolku rodičů a přátel školy Železnice. Tyto prostředky pak v průběhu roku budeme moci využít při financování dopravy na výlety či jiné školní akce.

Soňa Munzarová

 

Návštěva Lukáše Vraštila

V minulém týdnu poctil svou návštěvou Masarykovu základní školu v Železnici fotbalový reprezentant Lukáš Vraštil.  Mladý fotbalista si našel i v době přípravy chvíli času, aby pobesedoval s žáky tamní školy. Hodinová přednáška, při které čelil zvídavým dotazům dětí, splnila svůj účel. Sám zavzpomínal na čas strávený ve škole, kterou jako její bývalý žák navštěvoval. Vysvětlil studentům, že pokud budou cílevědomí, mohou se také dostat ke svému vysněnému cíli jako on, který se probojoval až do juniorské fotbalové reprezentace.
Poté si s dětmi zacvičil a předvedl jim, jak vypadá opravdový fotbalový trénink. Všichni sportovali poctivě a odměnou bylo závěrečné utkání, které bylo napínavé do poslední chvíle. Tři hodiny utekly jako voda a přišel čas se rozloučit.
Lukáši, děkujeme a držíme palce ve sportovní kariéře.

MT

13267853_10208499221712285_8207872792781505961_n 13315663_10208499222272299_7215698219186668268_n 13319763_10208499221192272_5707971984723269253_n 13322186_10208499223072319_5500510159942777340_n

Vydali jsme se na cestu do pravěku

V úterý 26.4. se žáci 1.-4. třídy vydali na Netradiční výuku do Českého Dubu. Teprve po obědě zjistili, že právě odstartovala jejich cesta do pravěku. Podle stejnojmenného filmu jsme si založili deník a první den jsme strávili ve čtvrtohorách a zahráli jsme si na naše prapraprapředky.  Počasí zřejmě chtělo podtrhnout atmosféru doby ledové a tak bylo téměř celé odpoledne zataženo a chladno. U mletí obilí mezi kameny, stavění obydlí, lovu ryb, rozdělávání ohně nebo třeba záchrany naší kořisti jsme se však dostatečně zahřáli a výlet do čtvrtohor jsme si náramně užili.

Fotky najdete ve fotogalerii.

Biatlon

Ve středu 23.3. 2016 měli žáci železnické školy opravdu pestrý program. Po poledni vyrazili se svými učiteli do Jablonce nad Nisou na biatlonovou exhibici. Tam se představila hvězdná sestava v čele s Gabrielou Soukalovou, držitelkou křišťálového glóbu.

Čekání bylo vskutku dlouhé, ale vyplatilo se. Do závodu nastoupilo celkem 20 mužů a 16 žen. V ženské kategorii excelovala Veronika Vítková před Soukalovou a třetí Jislovou. V mužích si vítězný skalp připsal Michal Krčmář před Šlesingrem a Moravcem.

Děti povzbuzovaly české reprezentanty, jak se dalo. Hlasité pokřiky a transparenty byly často vidět i v záběrech televizních kamer. Po závěrečné exhibici přišel pozdravit železnické žáky Vít Jánov, biatlonový reprezentant, který přinesl dětem podepsané kartičky.

Podívaná to byla vskutku netradiční, děti mohly okusit biatlonové závodní dětí a užít si i celkovou sportovní atmosféru.

MT

1

2

3

4 5