Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice zavedena v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností.

Pracovní činností se rozumí:

 1. zaměstnání,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce ředitelky,
 6. práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance,
 7. odborná praxe,
 8. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele a
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Alena Brendlová (v nepřítomnosti Hana Pivoňková).

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice, a to:

 • písemně na adresu Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice, Tyršova 336, 507 13 Železnice, k rukám Aleny Brendlové nebo do schránky umístěné na vstupních dveřích hlavního vchodu do budovy školy, na obálku vždy prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky: 493 532 936 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mailem: oznamovatel@zszeleznice.cz
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.