Archiv pro rubriku: Školní akce

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne 12. 4. 2017 od 13:00 do 16:00 hodin v Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2016/2017, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, je možné školu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 493 532 936) navštívit kdykoliv.

Kritéria přijetí

Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice (dále jen „ZŠ“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018.

Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice bude ve školním roce 2017/2018 otevírat 1 první třídu do maximálního počtu 20 žáků.

Podmínky přijetí:

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v obcích pod správou města  Železnice – Cidlina, Těšín, Zámezí, Březka, Doubravice, Pekloves, Železnice.
  2. Do ZŠ se přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Masarykovy základní školy a mateřské školy, Železnice.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. do 3. bodu.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, rozhodne o přijetí dětí los. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Průběh zápisu

Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pomocníci z řad žáků a pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Žádost se vyplňuje ve třídě určené k zápisu. Mezitím dítě absolvuje „pohádkové putování“ s učitelem, během kterého bude plnit zábavné úkoly. Přitom učitel pozoruje chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce, koncentraci pozornosti, řečové schopnosti a jiné. To vše nám slouží k posouzení zralosti dítěte. Po splnění úkolů čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nejlépe přímo u zápisu. Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

Do pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně se můžete k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. Tel.: 493 533 505, 493 533 595, e-mail: info@pppjicin.cz

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Desatero pro rodiče

Kroužky – 2. pololetí

Od 1. února běží kroužky na 2. pololetí. Nabídka kroužků i cena zůstávají stejné. Nabídka zde. Výjimkou je Mladý kutil, ve kterém se nebude přispívat již na materiál. Změnu účasti v kroužcích nahlašujte třídním učitelům.

Vánoční dílničky

Předvánoční středeční den strávili žáci naší školy vyráběním drobných dárků nejen pro sebe, ale i pro své blízké ve vánočních dílničkách. Ty si pro ně připravily paní učitelky ve spolupráci se dvěma maminkami a šperkařkou p. Machovou. Výběr byl široký a zpestřený ještě promítáním ve sférickém kině umístěném v tělocvičně.20161221_113933

Zavítaly za námi také děti z mateřské školy, které si barevně nazdobily zajímavé ozdoby ze slaného těsta připravené žačkami 9. ročníku a shlédly zajímavý film.

Mladším dětem se líbilo vyrábění šperků ze skleněných korálků, ptáčků z bílé dřevité vlny (které jim pomáhala vytvářet paní Lenka Bočková), svícínků z jablíčka či pomeranče, ale i ozdůbky na kolíčku od prádla. Pro starší žáky byly připravené dvě dvouhodinové dílny, které byly již složitější a bylo třeba více zručnosti. Hodiny vyrobené ze staré gramofonové desky vypadaly báječně. Na vánočním stole nesmí chybět ani svícen, který pod vedením paní Petry Chvalinové žáci vyráběli z papírového pedigu. Svůj um při zacházení s počítačem uplatnili při vytváření nástěnného kalendáře.20161221_102749

Všichni, kdo se dílen účastnili, ukázali, že když se chce, všechno jde. Jejich výrobky byly opravdu povedené. Starší žáci, kteří nechtěli vyrábět, pomáhali pod vedením pana učitele Kmoška panu školníkovi ve školních dílnách. Žákyně 8. a 9. třídy pomáhaly ve všech dílničkách těm, kteří pomoc potřebovali. Patří jim za to velké díky, protože odvedly výbornou práci.

Věřím, že dárky, které si děti vyrobily, udělaly radost nejen jim samotným při vyrábění, ale i všem obdarovaným.

Fotografie zde

Advent ve škole

Ve čtvrtek 8.12. 2016 jsme se sešli při příležitosti Adventu ve škole. Hodiny našich příprav, nacvičování a vyrábění skončily a my jsme vám mohli předvést náš letošní program. Pod vedením Terezky Hejdukové a Ondry Tměje jsme se společně vydali za vánočními zvyky některých evropských zemí.  Zazpívali jsme slovenské, anglické, německé a španělské vánoční písně. Naši nejmladší žáci zazpívali “domácí” podkrkonošskou koledu, kterou sami doprovodili hrou na flétny. Šesťáci si pro změnu připravili vlastní básně a Lucka Krausová s Dominikem Hamšíkem ze sedmé třídy předvedli perfektní herecký výkon ve scénce z Drdova Zapomenutého čerta. Hrou na klavír nám ještě zpříjemnili večer Nela Munzarová s Markem Jandou a Diana Munzarová. Terezka Hejduková podtrhla vánoční atmosféru sólem na saxofon. Břišní tanečnice rozcinkaly stovky cinkrlátek na svých šátcích a tanečnice zumby pořádně rozproudily krev v žilách. Naše výrobky se během chvíle prodaly a zbývalo pochutnat si na výborných vánočkách, jednohubkách a kávě. Zkrátka jsme si užili večer, ve kterém naši žáci předvedli, jak jsou šikovní. Kdo nevystupoval, pomáhal jinak – nosil židle, dělal pohoštění, uklízel. Všem žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy, kteří se na přípravě vystoupení podíleli, velice děkuji. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Tmějové za secvičení programu, panu Tmějovi za kytarový doprovod a technické zabezpečení vystoupení a paní Šiškové za výrobu nádherných svícnů. Doufám, že všechny návštěvníky náš program potěšil a přijdou se na nás zase za rok podívat.

Krásné Vánoce!

Více fotek ve fotogalerii.

Vystoupení žáků ZŠ

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy vystupují na Předvánočním sektání seniorů, které pořádá MěÚ Železnice. Tentokrát vystoupení proběhlo 6. 12. a vystoupily děti z mateřské školy, žáci ze 3. třídy a ze 7. třídy základní školy.

Mateřská škola se svými nejmenšími představila krátké pásmo koled a básniček s doprovodem orffových hudebních nástrojů.

20161206_150455

Následovalo vystoupení žáků 3. třídy pod vedením paní učitelky Petry Tmějové.  Netradiční vánoční písně a koledy proložené zábavnými básničkami potěšily snad všechny diváky.

20161206_151505

Na závěr dorazil z Dalskabátů zapomenutý čert v podání Tomáše Doška a jeho Mariána Plajznerová ztvárněná Veronikou Bajanovou. Skvělý výkon obou představitelů byl po zásluze odměněn dlouhým potleskem.

Turisticko – ekologický kurz v Horním Maršově

Turisticko – ekologický kurz

p1050597

 

1. den

Dopoledne jsme dorazili do Horního Maršova, ubytování proběhlo bez problémů ke spokojenosti všech. Na obědy a večeře chodíme do bývalé fary (asi 5 minut chůze). Vaří zde zdravě ( bio potraviny z místního regionu).

Absolvovali jsme již dva programy. Odpolední byl zaměřen na týmové aktivity venku. Večer jsme z vlastnoručně vyrobených diapozitivů hádali svoji budoucnost.

p1050520 p1050523 p1050528

2. den

První noc proběhla dle očekávání, usnuli jsme pozdě, vstávali jsme brzo. Po zdravé snídani na nás čekala simulační hra FISH BANKS. Vyzkoušeli jsme si podnikání v oblasti rybolovu a jeho strategii. Přemýšleli jsme o finančních otázkách, zkusili jsme si různé druhy aukcí a především jsme přišli po několika letech podnikání na to, že kromě výdělku je důležitá ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům.

p1050533 p1050536

Po obědě nás čekal výzkumný projekt na téma: Voda a živočichové v ní. První část probíhala v terénu. Za použití síťky, „broďáků“ a štětečku jsme odebrali vzorky z místního potoka. Druhá část našeho výzkumu probíhala v teple ve středisku Sever, kde jsme s pomocí klíče a mikroskopu určovali vše živé, co jsme ulovili.

p1050544 p1050562

Večer jsme prožitkovou formou řešili problém vyhynulých a ohrožených živočichů.

p1050572 p1050574

3. den

Druhá noc byla již klidnější. Všichni poměrně brzo usnuli a krásně spali až do rána. Opět po zdravé snídaní jsem pokračovali v dopoledním programu. Tentokrát bylo téma: Co se dá dělat, abychom šetřili životní prostředí ? Prakticky jsme třídili odpad a debatovali jsme o jeho recyklaci. Na závěr jsme sehráli několik velice vtipných reklam, které propagovaly ekologické výrobky a chování.

p1050582p1050587

Odpoledne jsme po krátkém odpočinku vyrazili na pěší výlet na lesní hrádek AICHELBURG. Počasí nám přálo a všichni náročný výstup bez problémů zvládli.

p1050599

Večerní program byl jiný než jsme doposud zažili – probíhal v Doteku a týkal se tradic a starých řemesel v Podkrkonoší. Každý z nás si vyrobil dřevěný knoflík, škapulíř, pavučinku z vlny a korálkovou ozdobu.

p1050629 p1050626 p1050624 p1050620 

4. den

Nastal poslední den našeho kurzu. Po snídani jsme se naposledy sešli s našimi lektory a potom hurá domů.

p1050636 p1050638

 Foto zde

Úspěšný Běh 17. listopadu v Kopidlně

Dne 9. listopadu 2016 se žáci naší školy zúčastnili 47. ročníku Běhu 17. listopadu v Kopidlně. Závod jsme absolvovali již potřetí a opět s velkými úspěchy. Byli jsme i mile překvapeni, kolik žáků školy mělo zájem se závodu zúčastnit. Bylo jich 53!p1150949

Zprvu trochu chladnější listopadové počasí se proměnilo v krásný slunečný den, který přál i  sportování. V mladších kategoriích se na startu mačkalo velké množství malých závodníků a my s napětím přihlíželi hromadnému startu. Každý závodník v sobě našel soutěživého ducha a dral se vpřed. V cíli všichni zhluboka oddychovali a byli rádi, že vše zdárně doběhli. Někdo se radoval více, někdo méně, ale dobrý pocit z odběhnutého závodu a z překonání sama sebe měl každý.

Velikou radost měli také žáci naší školy. Za mohutné podpory podél závodní tratě doběhli do cíle a umístili se na stupních vítězů tito:

Za ročník 2010 – 2011 obsadila 3. místo Julie Hlubučková z 1. třídy. Chlapeckou skupinu jsme pro nemoc účastníka bohužel neobsadili ani jedním závodníkem.

Za ročník 2008 – 2009 dívky jsme obsadili první 4 místa –  1. místo získala Nela Munzarová ze 3. třídy, 2. místo Kamila Agáta Bočková z 2. třídy, 3. místo Tereza Singerová ze 2. třídy a 4. místo Agáta Andrlová ze 3. třídy. Ve stejném ročníku získal Daniel Neděla z 2. třídy 1. místo.

Za ročník 2007 získala 1. místo Sára Rejlková ze 4. třídy.

V nejmladších žákyních z ročníků 2005 – 2006 získala Kateřina Nožičková z 5. třídy 3. místo, v nejmladších žácích stejných ročníků obsadil 3. příčku Petr Seman ze 4. třídy.

Mladší žákyně ročníků 2003 – 2004 Simona Pfeiferová z 8. třídy obhájila 3. pozici z loňského roku a v kategorii mladších žáků tohoto ročníku excelovali Tomáš Červeňák ze 7. třídy na 1. místě a David Burgert ze 6. třídy na 3. místě.

Poslední kategorií, kde jsme měli své závodníky, byli starší žáci ročníků 2001 – 2002. I zde jsme měli své želízko v ohni. Petr Chaloupský z 8. třídy na trati dlouhé 1860m od začátku téměř do konce držel 1. místo, leč v závěru byl jeho soupeř o jeden krok rychlejší, a proto obsadil krásné 2. místo.

Sečteme-li tedy úspěchy našich závodníků dohromady, máme z toho: 4x 1. místo, 2x 2. místo a 6x 3. místo. Krásné výsledky!

Děkujeme našim žákům za skvělou reprezentaci naší školy, všem zúčastněným závodníkům za jejich snahu a dvěma tatínkům Aleši Munzarovi a Michalu Šťastnému za pomoc při závodě.

Fotky zde

Zdravá pětka

Naše škola se zapojila do programu Zdravá pětka. V prvním listopadovém týdnu se děti z mateřské i základní školy zúčastnily dvouhodinového semináře o zdravé výživě. Program byl přizpůsoben věku dětí- předškoláci, děti 1. a 2. stupně. Na 1. stupni děti pracovaly ve skupinkách, sbíraly za správné odpovědi žetony s pětkou a plnily úkoly. Základem bylo pochopit ” výživový talíř ” znázorňující skupiny potravin a jejich zastoupení na talíři. Na 2. stupni děti ve skupinkách vytvářely zdravou svačinu- např. citronádu, zeleninové jednohubky, avokádovou pomazánku… Děti se nejen něčemu novému naučily, ale i pobavily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto zde

 

Sportovní den v Lomnici n. Popelkou

SPORTOVNÍ DEN V  LOMNICI nad POPELKOU

Dne 27.9.2016 se zúčastnili žáci 2., 3. a 4. třídy sportovního dne na letním stadionu L. Svobody v Lomnici nad Popelkou sportovního dne. V areálu stadionu na ně čekalo 11 stanovišť s plněním různých disciplín .Žáci měli možnost soutěžit ve fotbale, florbale, tenisu, hokeji, lyžování, atletice, horolezectví na umělé stěně, volejbale, tchoukballe a vyzkoušet šachy. Každý ročník zastupovali dvě čtyřčlenná družstva – 1 dívek a 1 chlapců. Ostatní žáci fandili svým kamarádům a též si mohli vyzkoušet obtížnost jednotlivých disciplín. Všichni byli odměněni nejen občerstvením, ale i cenami. Děkujeme pořadatelům za příjemně prožité dopoledne a všem našim žákům za reprezentaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jičín – město pohádky

Účast naší školy na 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky.

Stalo se už tradicí, že začátek školního roku bývá plný netradičních vyučovacích aktivit. Mezi jednu z nich patří účast na multikulturním festivalu Jičín – město pohádky.

Děti mohou zažít život z jiné stránky – divadla, čtení, představení, výstavy, dílny, zábavné hry,… Je to čas, kdy se po prázdninách mohou sžít s třídním kolektivem, zažít legraci a zábavu.

Už druhým rokem naše škola patří mezi spoluorganizátory této pěkné akce pro děti a rodiče, neboť nabízíme výtvarnou dílničku pro veřejnost. Tentokrát si děti i dospělí mohli vyrobit klaunovský nos a vymalovat obrázek s překvapením. V dílničce jsme zažili i chvíle úžasu a juchání nad vykouzleným obrázkem. Překvapivě i někteří dospělí se dokázali zastavit, prožít přítomný okamžik, vrátit se do stavu dětské radosti z tvoření.

Někteří naši žáci se mohli pobavit při povedeném divadelním kousku od Jana Wericha „ Splněný sen“, v kterém zazářili studenti dramatického kroužku z Káčka. Jiní zase zhlédli nejrůznější výstavy a představení, někdo byl zapojen do her či výtvarného tvoření. My učitelé jsme byli rádi, že jsme přivezli stejně početnou skupinu dětí, s jakou jsme ráno vyjížděli .

Příštímu ročníku festivalu držíme palce!

Radana Zubatá

Anglický hudební pořad

Dne 12. 9. 2016 nás navštívili dva členové hudební skupiny Memphis z Hradce Králové v doprovodu Neila Davise pocházejícího z Londýna. Sešli jsme se takto již podruhé, první jejich vystoupení u nás proběhlo v minulém školním roce. Společně jsme prožili báječný koncert věnovaný vývoji populární hudby. To by možná nebylo až tak zajímavé, kdyby téměř veškeré průvodní slovo neprobíhalo v angličtině. Děti si tak přímou formou mohly nejen zažít různé hudební styly včetně převleků do typických kostýmů, ale navíc si zkusily komunikaci s někým, kdo nemluví česky. Před koncertem i po něm si ještě utvrdily novou slovní zásobu v hodinách angličtiny.

Neilova komunikace s dětmi byla spontánní a srdečná, z pořadu všichni odcházeli nadšeni, proto zvažujeme využít nabídky jeho dalšího pořadu, který je plně věnován angličtině.

Hořice

V horkém letním počasí navštívili ve čtvrtek 23.6. žáci osmého a devátého ročníku v čele s paní ředitelkou Munzarovou Střední průmyslovou a sochařskou školu v Hořicích. Učebnami s názorným výkladem provázel žáky Josef Moravec, tamější ředitel. Všichni měli možnost zhlédnout nejen sochařské skvosty, ale mohli si také vyzkoušet práci s nejmodernější počítačovou technikou, která je nyní pro umělce nezbytná. Tuto školu, jež je svého druhu v České republice jedinečná, navštěvují i cizinci z různých zemí, o čemž se mohli žáci i díky výrobkům sami přesvědčit.

Po tří hodinové exkurzi po škole a přilehlých dílnách měly děti možnost si vyzkoušet tesání do kamene, u toho jim byli nápomocni místní studenti. I přes vysoké teploty, které ten den panovaly a šplhaly se až za třicet stupňů, žáky ZŠ Železnice neodradily a podařilo se jim vytvořit pěkná díla vlastní tvorby.

MT

13516360_10208740148575306_8842110477990392215_n

13439177_10208740149255323_2785849535998240425_n 13524536_10208740147415277_8414293259676263783_n

Návštěva Lukáše Vraštila

V minulém týdnu poctil svou návštěvou Masarykovu základní školu v Železnici fotbalový reprezentant Lukáš Vraštil.  Mladý fotbalista si našel i v době přípravy chvíli času, aby pobesedoval s žáky tamní školy. Hodinová přednáška, při které čelil zvídavým dotazům dětí, splnila svůj účel. Sám zavzpomínal na čas strávený ve škole, kterou jako její bývalý žák navštěvoval. Vysvětlil studentům, že pokud budou cílevědomí, mohou se také dostat ke svému vysněnému cíli jako on, který se probojoval až do juniorské fotbalové reprezentace.
Poté si s dětmi zacvičil a předvedl jim, jak vypadá opravdový fotbalový trénink. Všichni sportovali poctivě a odměnou bylo závěrečné utkání, které bylo napínavé do poslední chvíle. Tři hodiny utekly jako voda a přišel čas se rozloučit.
Lukáši, děkujeme a držíme palce ve sportovní kariéře.

MT

13267853_10208499221712285_8207872792781505961_n 13315663_10208499222272299_7215698219186668268_n 13319763_10208499221192272_5707971984723269253_n 13322186_10208499223072319_5500510159942777340_n

Netradiční výuka – Den 4

Poslední den pobytu jsme se probudili do krásného leč mrazivého slunečného dne. Hned po snídani, jsme zjistili, jak to dopadlo s vypálením našich sošek. Byly pravděpodobně málo vyschlé nebo řeřavé uhlíky večer příliš horké na to, aby zůstaly výrobky vcelku. Spousta z nich úplně explodovala, a tak nám bohužel zbyla hromada keramických střepů a jen asi dva téměř neponičené výrobky. Také zkušenost :o).

Dopolední program byl opět nabitý, a tak nebylo na co čekat. Pravěké rodinné klany putovaly od stanoviště ke stanovišti. Venku se hrály sportovní hry, jídelna posloužila jako výtvarný ateliér pro výrobu vlastnoručně kreslených triček a ve společenské místnosti se doplnil do poslední stránky deník a zopakovalo se pár informací o naší pravěké cestě.

Čas před obědem patřil vyhodnocení celého pobytu, rozdání diplomů, deníků a trilobitů – přívěšků. Celé putování pravěkem uteklo opravdu rychle. Všichni jsme si odvezli spoutu krásných zážitků a už teď se těšíme na příští rok.

Fotky najdete v galerii.

Netradiční výuka – Den 3

Dnes jsme se znenadání ocitli mezi tyranosaury, brontosaury, stegosaury a jinými pravěkými živočichy. Vydali jsme se totiž na návštěvu libereckého Dinoparku. Prohlédli jsme si zkameněliny, pohyblivé modely zvířat, vyřádili jsme se na prolejzačkách a poobědvali “pravěký” chléb s řízkem. Dokonce jsme navštívili 4D kino, ve kterém jsme se staly členy posádky ponorky, která se vypravila do prvohorního a druhohorního moře. Byl to pro nás úžasný zážitek, který bohužel skončil srážkou naší ponorky s dinosaurem 🙂

Odpoledne jsme vyrazili z Bedřichova za pokladem, který byl ukryt na chalupě Šámalka. Abychom poklad získali, museli jsme ujít několik kilometrů a vymyslet básničku.

Na zpáteční cestě jsme objevili zkameněliny prvohorních živočichů, mezi nimi i trilobita, stejně jako kluci v Cestě do pravěku.

Večer jsme si opekli kobásy a do žhavých uhlíků dali vypálit naše vlastnoručně vyrobené sošky. Ráno uvidíme, jestli se z nás stanou výrobci keramiky nebo ne.

Fotky najdete v galerii.

Netradiční výuka – Den 2

Druhý den našeho putování do pravěku jsme prožili ve čtvrtohorách a třetihorách. Dopoledne jsme během pěšího výletu do okolí zažili spoustu legrace při výrobě mamutů z přírodních materiálů, při obkličování mamuta a při výrobě opravdické pasti na mamuta.

Odpoledne jsme se přemístili do třetihor a seznámili se s typickými představiteli této doby.

Podvečer jsme strávili spoustou pohybových her – honili jsme mamuty, skákali přes lano, zahráli si fotbal, atd.

Zítra se vydáme do druhohor a už teď se těšíme na dinosaury!

Foto v galerii.

Planetárium

Přírodovědno – zeměpisná exkurze do planetária v Hradci Králové

V rámci výuky navštěvujeme pravidelně se žáky planetárium a snažíme se tak, aby se každý během základní školy do planetária podíval. Dlouhá léta jsme jezdili do Prahy, ale protože bylo to hradecké přebudováno a výrazně zmodernizováno, tak jsme letos v dubnu zamířili opačným směrem se žáky 4., 5. a 6. ročníku. A nutno říci, že jsme nelitovali.

V první části naší exkurze jsme zavítali do nového digitálního 3D planetária, kde jsme měli objednaný pořad na téma sluneční soustava. Kromě úžasné vizuální stránky byla přednáška moc zajímavá i obsahově. Viděli jsme nejenom planety, Slunce, komety, ale i vozítko na Marsu nebo vesmírnou stanici ISS. Seznámili jsme se s nejznámějšími souhvězdími a nahlédli jsme nejen za hranice naší soustavy, ale také za hranice naší Galaxie.

V druhé části jsme se přesunuli z planetária na hvězdárnu. Dostali jsme se do kopule s velkým dalekohledem a pozorovali jsme Slunce a skvrny na něm. Viděli jsme také Foucaultovo kyvadlo a další zajímavosti. Odjížděli jsme s pocitem, že nám to uteklo příliš rychle a že bychom se mohli ještě někdy, třeba ve vyšších ročnících, vrátit.

Pokud chcete o planetáriu zjistit více informací, najdete je na http://www.astrohk.cz/

A co na to konkrétní účastníci exkurze- žáci 6. třídy?

Cestovali jsme jakoby Sluneční soustavou, což bylo velmi zajímavé. (Lucie Krausová)

Byla tam i sedačka, kde jsme si mohli vyzkoušet pravé zemětřesení. Později jsme se přemístili do hvězdárny. Pan průvodce zamířil teleskopem na Slunce. Vzal kus kartonu a přiložil ho na kukátko. Papír začal hořet. Poznali jsme tak, že není možné kukátkem pozorovat Slunce. (Tomáš Došek)

Byl tam model Země, kde jsme v průřezu mohli prohlížet všechny vrstvy Země. (Tereza Hejduková)

Potom nám pan průvodce ukázal modely Měsíce, Slunce a Země. Země se otáčela kolem osy a otáčel se i Měsíc. Nakonec jsme si mohli koupit různé suvenýry, pohledy a záložky. (Nicolas Filip)

Moc se nám líbilo, když jsme si sedli do hlubokých sedadel, zhasla světla a pan průvodce nám vyprávěl o vesmíru. Vyzkoušel jsem si váhu, kolik vážím tady a na Měsíci. (Tomáš Červeňák )

 

Biatlon

Ve středu 23.3. 2016 měli žáci železnické školy opravdu pestrý program. Po poledni vyrazili se svými učiteli do Jablonce nad Nisou na biatlonovou exhibici. Tam se představila hvězdná sestava v čele s Gabrielou Soukalovou, držitelkou křišťálového glóbu.

Čekání bylo vskutku dlouhé, ale vyplatilo se. Do závodu nastoupilo celkem 20 mužů a 16 žen. V ženské kategorii excelovala Veronika Vítková před Soukalovou a třetí Jislovou. V mužích si vítězný skalp připsal Michal Krčmář před Šlesingrem a Moravcem.

Děti povzbuzovaly české reprezentanty, jak se dalo. Hlasité pokřiky a transparenty byly často vidět i v záběrech televizních kamer. Po závěrečné exhibici přišel pozdravit železnické žáky Vít Jánov, biatlonový reprezentant, který přinesl dětem podepsané kartičky.

Podívaná to byla vskutku netradiční, děti mohly okusit biatlonové závodní dětí a užít si i celkovou sportovní atmosféru.

MT

1

2

3

4 5

 

 

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik Benecko 2016

Dne 7. – 11. března se žáci ze Základní školy Železnice vydali na Benecko, aby zde absolvovali lyžařský výcvik. I přes to, že prvotní předpovědi nebyly zcela příznivé, počasí jarním radovánkám přálo. Na vrcholcích horského střediska bylo sněhu dostatek. Děti absolvovaly základy jak běžeckého lyžování, tak sjezdového lyžování.lyžařský výcvik

V dopoledních hodinách brázdily tamní sjezdové tratě. Zkušení lyžaři se zdokonalovali a začátečníci se učili prvním krůčkům na sjezdovkách.

Odpoledne patřilo běžeckému lyžování. I ti méně zdatní se nakonec s nástrahami lyžařské magistrály poprali na výbornou a všichni během celého týdne zvládli překonat skoro 20 kilometrů. Absolvovali jsme výlety na rozhlednu Žalý, dojeli na čaj až ke vzdálené chalupě U Piráta.

Během večerů se žáci seznámili s historií lyžování a pobavili jsme se u hraní společenských her.lyžák

Ve čtvrtek všichni obdrželi diplom a odjížděli jsme domů již jako právoplatní lyžaři a lyžařky.

Lyžování zdar!

foto:    http://zszeleznice.rajce.idnes.cz/Benecko_._lyzarsky_vycvik_2016

Video z lyžařského výcviku od Stázky Skoblíkové (5.tř.)

Oslava 80. výročí otevření školní budovy

Budova naší Masarykovy základní školy zažila v sobotu 12. 3. 2016 slavnostní připomenutí 80. výročí svého života. V tento den byly dveře školy otevřeny po celý den všem, kteří si chtěli připomenout školní časy minulé a nahlédnout i do časů současných.20160312_153546

Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny dostupné kroniky školy, kterými se mohli pročítat nebo jen tak listovat, a nacházet starší i mladší tváře těch, kteří se podíleli na vzdělávání na Železnicku. Mohli si také připomenout historické prameny, ze kterých víme, že vyučování dětí ze Železnice a přilehlých obcí sahá až do roku 1599. Kdysi se děti vyučovaly v budovách, které se nabízely – budova na místě nynější restaurace „U Muzea“, nebo objekt za budovami fary, v rohovém domě čp. 243 ulic Palackého a Havlíčkovy, v budově dnešní pošty,… Z kapacitních důvodů rozhodl okresní školní výbor v roce 1931 o stavbě nové školy a 29. 9. 1933 byly slavnostním výkopem zahájeny stavební práce. Přes všechny finanční i jiné peripetie se podařilo stavební práce dokončit přesně do dvou let a děti mohly ve dnech 28. – 29. září 1935 slavnostně vstoupit na novou půdu vzdělávání. Nová veliká a krásná škola byla na světě!

Železnická škola po osmdesáti letech sice už není žádná mladice jako kdysi, ale minulý školní rok prošla velikou rekonstrukcí, může se pochlubit novým kabátem i mnohými novými učebnami a jednotlivostmi, které potřebovaly obměnu, aby škola vyhovovala dnešním potřebám moderní školy.

Během sobotního dne otevřených dveří školní prostory nabízely ke zhlédnutí výstavu „Vysvědčení v proměnách času“, videoprojekci našich bývalých absolventek Ivy Burgertové a Lucie Černekové (toho času studentek 1. ročníku Lepařova gymnázia v Jičíně), které navštívily několik pamětníků – bývalých žáků naší školy. Jim už požehnaný věk vryl nemálo hlubokých vrásek do tváře, ale rádi si s děvčaty zavzpomínali, jaké to tehdy bylo, když školu navštěvovali jako malí.20160312_152815

Pro zájemce byl také připraven Almanach školy, jehož snahou bylo shrnout jednotlivé historické informace týkající se naší školy a vydat první ucelenou publikaci o škole. Dík za to patří především paní ředitelce školy, železnické kronikářce paní Olze Jakubcové a také pedagogům školy. (Posledních pár výtisků je ještě možné zakoupit v kanceláři hospodářky školy.)

Velký zájem projevili návštěvníci o hlavní odpolední program, kde žáci naší školy zazpívali Píseň školy. Text písně vzešel z jejich tvorby. Mohli jsme si vyslechnout slova paní ředitelky Mgr. Soni Munzarové a paní starostky Ing. Dany Kracíkové. Zasmáli jsme se při poslechu legračních básní ze života současné školy, které složili a přednesli naši žáci. Tep v těle rozproudilo taneční vystoupení dětí ze školního kroužku Zumba pro děti vedeného profesionální lektorkou paní Monikou Filipovou. Hlavní program zakončil krátký poetický klavírní koncert paní učitelky Dagmar Kuchařové, která na škole vede hru na klavír.

Myslím, že návštěvníci přivítali možnost nahlédnout do tříd a učeben a zavzpomínat, kde to před pár desítkami let seděli, jaký pedagog je v té dané třídě učil a čemu. Člověka zahřálo u srdce, když zahlédl dámu s pánem v letech, kteří si radostně sdělují své vzpomínky. V ten moment jsme si uvědomili, že na tomto místě bylo už hodně prožito a tyto vzpomínky zůstávají s místem spojeny a spoluvytvářejí atmosféru naší školy.

Naší škole přejeme do její další osmdesátky, aby jí naplňoval radostný tvůrčí duch, spolupráci všech zúčastněných a dětský smích spojený s touhou po poznání!

Radana Zubatá

Takto o nás píší v Jičínském deníku, článek zde

Foto zde

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=f38ULzm5qNA

Karneval

Pondělní odpoledne se v naší škole neslo v karnevalovém duchu. Děti z 1. stupně si mohly přijít zadovádět, soutěžit a tančit v kostýmech. Dětí přišlo hodně, a tak o karnevalu věděla celá škola 🙂 Soutěž o nejlepší kostým byla nakonec zrušena, neboť v záplavě princezen, kovbojů, čertů, víl a jiných pohádkových bytostí bylo zcela nemožné vybrat tu nejlepší. Děkujeme všem dětem za krásně připravené masky a doufáme, že si maškarní rej pořádně užili.

Všechny fotky z akce k shlédnutí ve fotogalerii.

 

Anglicko-český hudební pořad

V pátek 26.2. se 3. až 9. třída zúčastnila hudebně vzdělávacího programu, ve kterém jsme se seznámili s hudebními styly z období čtyřicátých až osmdesátých let minulého století. Již před pořadem jsme se v hodinách angličtiny seznámili s potřebnou slovní zásobou a nejslavnějšími zpěváky a kapelami, abychom rozuměli komentáři, který probíhal částečně v češtině a částečně v angličtině. Představení stylů bylo doprovázeno živými ukázkami nejslavnějších hitů a soutěžními otázkami. Pořad se velmi líbil.

Výchovná bezradnost

Ve čtvrtek 25. 2. od 16 hodin se ve škole sešli rodiče, kteří chtěli načerpat nové informace a vyslechnout si zkušenosti z dlouholeté praxe psycholožky Pedagogicko-psychologické poradny Jičín Mgr. Ivany Krabcové. Každý měl možnost se na besedě zeptat, jak správně výchovně postupovat v konkrétních problémových situacích. Ne vždy je výchova dětí procházka růžovou zahradou, a tak každá dobrá rada jistě potěšila všechny přítomné.

P1150014

Bruslení

Ve středu 24.2.2016 se žáci 2. stupně vydali na bruslení do Lomnice nad Popelkou. Někteří stáli na bruslích poprvé v životě, a tak se drželi při mantinelu nebo použili speciální kovové židličky k udržení rovnováhy. Zdatnější jedinci si vyzkoušeli i jízdu pozadu, překládání a nechyběla také „hra na babu“. Všichni si bruslení na zimním stadionu, který jsme měli celý pro sebe, užili a již se těší na příští týden, kdy si celou akci zopakujeme.

DSCF4777DSCF4749

DSCF4765DSCF4757

Bubínkování

Dne 12. února 2016 se zúčastnily děti 1.- 4. třídy programu nazvaného “bubínkování”. Každému byl zapůjčen bubínek DRUMBEN a začalo se bubnovat, zpívat a hrát na jednoduché nástroje. Děti pomocí bubínků vyjadřovaly např. bouřku a déšť, koňské závody,…Dále doprovázely lidové písně. Pořad pro děti připravila paní Lucie Doušová, která kromě bubnování krásně hrála na tahací harmoniku a zpívala. Bubínkování bylo pro děti pěkným zážitkem, který jim přinesl radost a pocit uvolnění.

Úspěšný zápis do 1. třídy

Dne 27. ledna 2016 proběhl v odpoledních hodinách zápis budoucích prvňáčků. Zápisu se zúčastnilo 17 dětí nejen ze Železnice, ale i z okolních vesnic.

Malé “školáky” čekala vskutku dobrodružná výprava. Za pomoci pohádkových a zvířecích bytostí (žáků 2. třídy převlečených do kostýmů) museli projít několika nesnadnými zkouškami, za jejichž splnění získali klíče k vysvobození zakleté princezny.

Všem malým rytířům a statečným dívkám se podařilo klíče získat a škola se tak může v září těšit na třídu plnou šikovných a chytrých dětí.