Sociální pedagog

Funkci sociálního pedagoga vykonává 2 dny v týdnu na škole Mgr. et Bc. Miroslav Popelák

e-mail: m.popelak@zszeleznice.cz

Konzultační hodiny: úterý 13.25 – 14.10hod. nebo po předchozí domluvě kdykoliv jindy

Mezi hlavní úkoly sociálního pedagoga patří:

• podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků;

• ochrana dětí – děti zneužívané, zanedbávané, traumatizované;

• prevence obtíží v oblasti chování;

• vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách;

Standardní činnosti školního sociálního pedagoga jsou:

• úzce spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy, je členem školského poradenského pracoviště

 • spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi;

• provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci;

• zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení;

• vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou;

• zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.);

• poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky);

• koordinuje kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím;

• spolupracuje na realizaci tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů nebo tyto programy přímo vede;

• pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy

 • poskytuje odborné sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů;
 • provádí náročné metodické a specializované kontaktní činnosti se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji

Směrem k žákům:

 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky
 • provádí přímou práci s třídními kolektivy
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
 • navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji
 • poskytuje konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování

Směrem k pedagogům:

 • posiluje znalosti, dovednosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace se žáky)
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností apod.)
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka apod.)
 • přímá práce s třídními kolektivy

Směrem k rodičům:

 • motivuje k návaznému preventivnímu působení
 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty
 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)
 • provádí mediaci konfliktů se žáky a rodiči