Výchovná poradkyně

  • Poskytuje úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá.
  • Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami typu specifické poruchy učení, poruchy pozornosti nebo chování, a také nadaným žákům.
  • Pomáhá žákům i jejich rodičům v rozhodování o dalším vzdělávání, jeho plánování i realizaci.
  • Mohou se na něj obrátit i učitelé, řešit s ním výše zmíněné záležitosti.
  • Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), koordinuje jejich spolupráci ve škole.
  • Poskytuje krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci.
  • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení.
  • Vede evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření.

Marie Marková, e-mail: m.markova@zszeleznice.cz

konzultační hodiny: středa 10.40 – 11.25 hod. (kabinet Z) nebo dle individ. domluvy jindy