Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

Od 1. 9. 2020 se nový školní rok organizuje dle manuálu vydaného MŠMT- „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“. MŠMT a vedení školy s přihlédnutím k provozním možnostem školy vymezilo tato pravidla, která bude nutné dodržovat:

  • doprovod dítěte do budovy ZŠ nebude možný (dítě můžete doprovodit před vchod do šatny, výjimku budou mít pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku dne 1. 9. (vstup s rouškou)
  • při nutné návštěvě ZŠ bude třeba mít nasazenou roušku a po vstupu do budovy si vydezinfikovat ruce (prostředkem připraveným v zádveří)
  • pohyb návštěv po budově ZŠ bude možný jen s rouškou, návštěvu školy omezte jen na dobu nezbytně nutnou
  • před osobní návštěvou preferujte kontakt se školou pomocí E-ŽK nebo telefonicky
  • je zakázáno nosit do ZŠ vlastní hračky
  • každý žák musí mít v tašce připravenou roušku pro případ náhlé potřeby jejího použití
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (kašel, dušnost, zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
  • pokud žák v průběhu vzdělávání v ZŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka a o tom, že zákonný zástupce má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
  • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
  • organizace dne v ZŠ bude probíhat v běžné podobě se zajištěním zvýšených hygienických opatření, mírně upraveny budou jen odchody na oběd tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí v prostoru školní jídelny

Organizace prvního školního týdne

1.září – úterý – školní rok zahajujeme ve třídách v 7.45hod., vstup žákům do školy bude umožněn od 7.25hod., žáci 1. ročníku s doprovodem zákonných zástupců (zákonní zástupci  v rouškách) vstup do školy hlavním vchodem, žáci 2. – 9. ročníku si s sebou přinesou pouze psací potřeby. Ukončení vyučování bude v 9.30hod., poté žáci odcházejí domů. Družina tento den není, školní jídelna pro žáky tento den ještě nevaří. Bližší informace o prvním školním týdnu obdrží žáci od svých třídních učitelů.

2. září – středa – přinést si přezůvky a školní tašku, třídnické hodiny s třídním učitelem – rozdávání učebnic, pracovních sešitů, placení pracovních sešitů a jiné; žáci 7. – 9. ročníku dvouhodinový kurz první pomoci; 1. stupeň vyučování končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině (9. tř. po kurzu první pomoci)

3. září – čtvrtek – realizace projektu Český ráj – třídní výlety do okolí

4. září – pátek – zpracování projektu Český ráj, 1. stupeň vyučování končí po 4. vyučovací hodině, 2. stupeň po 5. vyučovací hodině