Změna v placení stravování

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2017/2018 přecházíme na nový softwarový stravovací systém. Jeho zavedení přinese několik pozitivních změn, které se budou týkat i Vás.

  1. Odhlašování a přihlašování obědů budete moci provádět i z domu přes počítač na portálu strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte na začátku školního roku). Podmínky pro odhlašování a přihlašování stravy budou platit i nadále, tzn. do 12.00 hod. předešlého dne. Pokud nestihnete odhlásit jídlo včas, můžete si jej odebrat do jídlonosiče.
  2. Po přihlášení do účtu Vašeho dítěte na portálu strava.cz budete mít přehled o počtu objednaných jídel i o Vašich platbách.
  3. Platba bude prováděna pomocí inkasa. Díky tomu nebudete muset po celou dobu školní docházky platby hlídat. Nebudou vznikat velké přeplatky, které by se vracely jednorázově. Systém si sám vygeneruje potřebnou částku pro následující měsíc a poté dle počtu dnů v měsíci a odpočtu odhlášených obědů z předminulého měsíce sám strhne potřebnou částku.

Co budeme potřebovat od Vás do 12. srpna 2017:

  1. Zrušte k 1. 7. 2017 původní trvalé příkazy na stravování.
  2. Je třeba ve Vaší bance povolit škole nejpozději 12. 8. 2017 inkasní platbu – tzv. Souhlas s inkasem – cílený na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu. Lze to zadat přes internetové bankovnictví nebo návštěvou na pobočce Vaší banky. Variabilní symboly se tam neuvádějí. Výši limitu ponecháme na vašem uvážení, ale doporučujeme: ZŠ – 600,- Kč       MŠ  -1 000,- Kč cizí strávníci – 1300,- Kč pro jednoho strávníka. Inkasní platba musí mít takovou výši limitu, aby limit pokryl všechny rodinné strávníky (tzn. u 2 dětí musí být limit dvojnásobný).

Doporučená částka počítá s tím, že pro starší žáky jsou obědy dražší, proto v průběhu let nedojde k tomu, že by zadaný limit nestačil.

V měsíci zřízení (v srpnu) se strhne za počet pracovních dnů v září, v dalších měsících se pak strhne za počet pracovních dnů za měsíc ponížený o odhlášené obědy z předminulého měsíce. Po skončení školního roku, tzn. v průběhu července, provede školní jídelna vyúčtování za poslední měsíce a vrátí Vám případný přeplatek na Váš účet.

Příkaz ke stažení inkasa bude vždy k 15. dni předešlého měsíce – zajistěte si dostatečné krytí. Prosíme i nadále o uvádění variabilního čísla Vašeho dítěte, které zůstává stejné jako je letos.

Povolení k inkasu můžete zřídit již do konce června s tím, že platnost bude až od 12. srpna!

  1. Po zřízení souhlasu s inkasem dodejte do školy vyplněný formulář Potvrzení o zřízení inkasa ve prospěch účtu školní jídelny. Ten obdrží všichni žáci školy nebo je možné jej stáhnout zde: Potvrzení o zřízení inkasní platby

Vzor příkazu k povolení inkasa

Jméno majitele účtu: vyplníte VAŠE jméno
Číslo účtu: vyplníte vaše číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice
Číslo účtu příjemce platby: 19-1163785329/0800
Limit platby inkasa: 600 -1 000,- Kč podle rozsahu stravování (ZŠ, MŠ, pro jednoho strávníka, úměrně vyšší limit pro více strávníků)

Zákonný zástupce žáka ZŠ, dítěte MŠ bere na vědomí, že v případě neuhrazení platby stravného je žák ZŠ automaticky vyřazen ze stravování. Dítě MŠ, nesmí do uhrazení stravy navštěvovat MŠ.

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy