Informační měsíčník č.9

Informační měsíčník Masarykovy ZŠ Železnice, šk. rok 2008 – 9, č. 9, červen 2009, 

redakce Mgr. Jaroslav Vávra

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Přijímacím řízením prošlo celkem 15 žáků (13 žáků končí v 9. ročníku, 1 žák odchází z 8. třídy a 1 žákyně ze 7. třídy – 6tileté gymnázium).

 

Přehled umístění

šestileté gymnázium                                   1x

gymnázium                                                  2x

OA                                                               1x

VOŠ a SPŠ                                                   3x

učební obory (SOU s maturitou, OU)           8x

Jsme rádi, že žáci odcházejí na školy, které si vybrali, a přejeme jim, aby se jim na středních školách dařilo. Doufáme, že po absolvování střední školy odejdou mnozí na školy vysoké, nebo se již úspěšně uplatní v profesním životě.                 

     Mgr. Zlata Kobrlová, řed. školy

 

23. červen (úterý) od 17 h v sokolovně

AKADEMIE 2009

Program   

Sněhurka (operka P. Jistela, M. Černíka a J. Vávry) v podání žáků 1.-3. ročníku, kterým pomohou i čtvrťáci a páťáci 

Aerobic paní Ing. E. Šulcové (mladší děti)

Zvířátka a loupežníci, činohra herců 4. třídy

Hurá, jdeme do světa (operka J. Matlase) – hrají a zpívají páťáci,

Tanec 3. třídy                                                                         

Sísa Kyselá (M. Drijverová) – přednes A. Černohlávková, 5. roč.

Aerobic paní Ing. E. Šulcové

Příběh z jedné čtvrti (minimuzikál J. Vávry) o šikaně, drogách a smrti, účinkuje 6. ročník a všichni, kteří si chtějí zazpívat

Blues na cestu poslední (pohybová spolupráce J. Polzerová), rozloučení   deváťáků se školou

Pořad uvádějí Michaela Šubrová a Petra Cardalová.

 

Program připravovala opravdu téměř celá škola: J. Fikarová a žáci 9. ročníku – nácvik s pí Polzerovou, plakáty, pozvánky, rekvizity pro vlastní vystoupení, výzdoba sokolovny,  M. Marková, M. Fikar, P. Dědeček, žáci 6. a 7. ročníku – výroba hudebních nástrojů, příprava sokolovny, transport klávesového nástroje z K-klubu JičínA. Hakenová, L. Hronková, A. Suchardová, J. Jenčková (nácvik operek, činohry a muzikálu), účinkující třídy jsou uvedeny v programu. Děkujeme všem rodičům za pomoc při zajišťování kostýmů pro naše herce a účinkující, dětem pak za nácvik všech představení.

 

VÝBORNÉ VÝSLEDKY VIOLY ZIKMUNDOVÉ A MARTINY ŠNEBERKOVÉ                 

Vynikajících výsledků v letošním školním roce dosáhla žákyně 7. třídy Viola Zikmundová (7. roč.). Přivezla 10. místo z Kopidlenského kvítku. Na svůj úspěch navázala 29. dubna vítězstvím v okr. kole Biologické olympiády, v kraji skončila na 8. místě z 33 účastníků. V Soutěži poznávání živočichů a rostlin (12. květen) skončila na 1. místě z 20 účastníků, Martina (6. roč.) pak na pěkné 4. příčce. V krajském kole vybojovala Martina 4. místo, Viola osmé. K těmto výrazným úspěchům oběma dívkám blahopřejeme.                       Mgr. Hana Bímová

Poznámka: Ani řada velkých škol se nemůže pochlubit čtyřmi postupy svých žáků do krajských kol (V. Zikmundová, M. Šneberková, A. Černohlávková, L. Černeková). 

                                                                                                           

JSEM NĚŽNÝ, JSEM KRUTÝ, ALE JSEM ŽIVOT (John Lennon)

O pravdivosti těchto slov se mohli přesvědčit deváťáci, kteří vyrazili na školní výlet do Harrachova společně se žáky Základní školy speciální v Jičíně. Dosud měli o životě handicapovaných lidí jen sporadické vědomosti. Až vlastní zkušenost, ať při nakládání vozíků, jízdě s nimi po městě a k Mumlavským  vodopádům, či cestování autobusem, jim pomohla vidět svět i z té druhé strany a  zamyslet se nad tím, že i oni se mohou kdykoli ocitnout v této roli. Stačí jen vteřina nepozornosti. Tyto děti chtějí žít normální plnohodnotný život, stejně jako jejich zdraví vrstevníci.Daleko intenzivněji a spontánněji prožívají radost z cestování, z poznávání nového, z kontaktu s běžnou populací. Vše nové je pro ně nesmírným obohacením života, studnou získávání vědomostí. Nic z toho by nemohly poznat, kdyby byly doma a nenavštěvovaly školu. Některé věci se dítě totiž naučí jen v kolektivu. Mýlí se ti, kteří tvrdí, že je zbytečné, aby děti s hlubokou mentální retardací chodily do školy. Lidé s postižením se často denně musí potýkat s problémy, které si my zdraví ani neuvědomujeme. Např. nájezdy na chodníky, výmoly a nerovnosti, cestování dopravními prostředky, bezbariérovost, WC, atd. Tento společný výlet vzbudil u žáků 9. třídy značný zájem o problematiku lidí s postižením. Při besedě nebraly  jejich dotazy konce a ve třídě byl takový klid, jaký dlouho nepamatuji. Všichni si zaslouží pochvalu a poděkování za pomoc a velmi pěkný přístup. Do života si jistě odnesou poznání, že zdraví je opravdu to nejcennější, co člověk má, a že s námi žijí lidé, kterým nebylo tohle dopřáno a potřebují pomoc nikoli soucit druhých.                                                                                                                             Bc. Jitka Fikarová

 

DEN DĚTÍ byl tentokrát koncipován pro 1.-5. ročník jako opožděný Den Země a podílelo se na něm zvláště Vlastivědné muzeum Železnice, pí H. Tomincová, manželé Marcela a Milan Šanderovi, Lenka Kordíková a Eva Trojanová. Zatímco 4. a 5. ročník studoval zábavnou formou na školním dvoře historii naší planety Země, vyrazily nižší třídy k Menclově studánce. Děti se dozvěděly, že Země vznikla před 4,6 miliardami let a seznámily se na „časové ose“ s jednotlivými obdobími naší planety. Krátce si je připomeneme. V prahorách (před 4 600 – 2500 mil. let) vznikají pevniny a oceány, atmosféra neobsahuje téměř žádný kyslík a mořská voda je velmi teplá. Objevují se v ní jednobuněčné bakterie a sinice, díky jim se „je vyráběn“ kyslík. V starohorách (před 2500 – 500 mil. let) v mělkých prosluněných mořích vznikají mnohobuněčné organizmy, neměly kostru ani pevnou schránku. Vypadali jako červi, ostnokožci, medúzy, živočišné houby a trilobiti. Prvohory jsou zpočátku rájem členovců trilobitů, v ordoviku se objevují první obratlovci – ryby, v karbonu vzniká z jehličnanů, kapradin, jinanů, plavuní a přesliček černé uhlí. Poletuje tu okřídlený hmyz (velké vážky). Život se usazuje na pevnině, je to éra obojživelníků. Perm je dobou   plazů. Vymírají trilobiti. Druhohory s sebou nesou bouřlivý vývoj plazů, objevují se první savci. V juře se mění poloha kontinentů, na konci období křídy vymírají dinosauři (asi před 65 mil.let),Jižní Amerika se odděluje od Afriky. V třetihorách pokračuje vývoj různých druhů savců, objevují se primáti, v oligocénu vymírají velcí býložravci. V miocénu se objevuje opočlověk, bažinaté pralesy jsou kolébkou vzniku hnědého uhlí. V pliocénu vládnou na souši masožravci (4,8-1, 8 mil. let). Ve čtvrtohorách (1,8 mil. let – 40 000) se objevuje člověk, střídají se doby ledové s meziledovými, je dokončeno definitivní rozložení kontinentů a oceánů.              

Nepřehlédni ! Příští týden mohou třídy uspořádat na základě těchto poznatků zábavné soutěže. 

 

VÝLET NA ALAINOVU VĚŽ A K JEZÍRKU absolvovala v pátek 12. června 5. třída. Romantický novogotický kamenný posed z r. 1862 (vyhlídková věž, výška 13 m, postaveno z  kamenů, 540 m n. m) nese jméno po tragicky zesnulém Gabrielu Alainovi knížeti Rohanovi). Byla vybudována podle plánu knížecího stavitele Rohanů Pruvota, jehož dílem je i novogotická radnice v blízké Lomnici n. Pop. Věž není v dobrém stavu a čeká na rekonstrukci. Jezírko rovněž potřebuje řádnou údržbu, ale vše se poněkud vleče, třebaže peníze prý budou. Dnes z věže nic nevidíte, neboť se na ni ani nedostanete, ale ještě za 1. republiky tu byl krásný palouk obklopený kaštany, kam moje maminka, jež žila v té době na Košově, chodila sušit seno. Zajímavá byla i krátká návštěva lomu, kde jsme viděli v práci drtičku a nákladní automobil, kterému bagr nakládal materiál z blízkého těžiště. Je tu zaměstnáno 6 lidí. Dopoledne jsme téměř nezmokli, výborné bylo opékání vuřtů u Morávků, které jsme už absolvovali loni s letošním 6. ročníkem. Déšť nás dostihl až na zpáteční cestě asi 2 km před Železnicí. Boty jsme měli po chůzi vysokou trávou promočené, ale jinak byl výlet bezvadný, takový sportovní.

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V letošním školním roce se loučíme s pí vychovatelkou Lucií Filipovou, přejeme jí na novém pracovním místě hodně úspěchů a děkujeme jí za mnohaletou práci pro naši školu. Děkujeme za poctivou a svědomitou práci důchodcům, kteří nám letos vypomohli: Mgr. Albrechtu Šorejsovi (ČJ-D), Mgr. Anně Such ardové (4. roč.), pí uč. Janě Jenčkové (dramatický kroužek a zástupy na 1. stupni). Poděkování patří i pí Veronice Danišové, jež nezištně vedla kroužek míčových her. K 30. červnu odchází PaedDr. Pavel Dědeček (TV–informatika). Děkujeme mu za vykonanou práci a trvalou propagaci školy na webových stránkách. Na mateřskou dovolenou odchází pracovnice školní jídelny pí Magda Hrudková. Přejeme jí narození zdravého potomka. Poděkování náleží i pí Libuši Bryknarové (úklid) a pí Růženě Kazdové (jídelna), které přišly vždy, když bylo třeba.

Na závěr chci poděkovat celému pracovnímu kolektivu naší školy za to, že převládalo ovzduší vzájemné spolupráce, vstřícnosti a vědomí, že nám jde o společnou věc. Osobně chci svým kolegům poděkovat za to, že kdykoliv jsem potřebovala s něčím pomoci, mohla jsem se na ně obrátit. Přeji všem zaslouženou dovolenou a těším se na spolupráci v novém školním roce 2009-10.                                                                                                    Mgr. Zlata Kobrlová   

 

Ředitelství školy děkuje pí M. Junkové z Železnice za darování pěkného vzrostlého fíkusu.

Více zde: https://www.zszeleznice.cz/skolni-casopis2/skolni-rok-2008-2009/informacni-mesicnik-c-9/