Informace k zápisovému lístku

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Ten je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka, který zápisový lístek vydal. Výdej zápisových lístků základní škola eviduje.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrzují přijatí uchazeči prostřednictvím svých zákonných zástupců svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem (uchazečem) i jeho zákonným zástupcem.
V případě, že uchazeč (jeho zákonný zástupce) ve stanovené lhůtě zápisový lístek neodevzdá, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Pokud byl uchazeč v prvním kole přijat do obou středních škol, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je uchazeči umožněno vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání v jiné střední škole, kam byl přijat na základě odvolání. V takovém případě zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně požádá ředitele příslušné střední školy o jeho zpětné vydání. Uchazeč se tím ale vzdává práva být žákem původně zvolené střední školy a bere tak na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.