Zápis pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/ 2021.

Zápis bude probíhat od 15. do 30. dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky uděleným ve školním roce 2019/2020.

Formulář ke stažení je zde: Žádost o přijetí

Kritéria přijetí

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy

Spádové děti obdrží dopis s formulářem žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky do poštovní schránky. Součástí dopisu bude i přidělené registrační číslo. Žádost vyplňte, podepište a doručte do poštovní schránky školy nejpozději do 30. 4. 2020. Registrační číslo uschovejte.

Žádost je možné doručit také následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: kk8mesj

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: s.munzarova@zszeleznice.cz (nelze poslat jen prostý email – ten byste museli do 5 dnů přijít osobně podepsat, aby žádost byla platná)

  3. poštou na adresu školy: Tyršova 336, 507 13 Železnice

  4. osobním podáním

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (fotokopií rozsudku).

O přijetí dítěte budeme informovat zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (hlavní dveře školy) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdržíte registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi, aby děti o zážitek ze zápisu nepřišly. Informace o termínu konání tohoto setkání bude včas zveřejněna na webových stránkách školy.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat ředitelství školy o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tedy od 15. do 30. 4. 2020.

Součástí žádosti jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Budete-li mít již vyjádření z PPP či SPC a od lékaře, přiložte oba dokumenty k žádosti o odklad. Pokud toto dosud nemáte, doručte pouze samotnou žádost o odklad a k doplnění chybějících dokumentů budete vyzváni.

Formulář je zde: Žádost o odklad

Podmínky přijetí dětí mladších

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Formulář je zde: Žádost o předčasné přijetí