Družina

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny při Masarykově základní škole a mateřské škole, Železnice

O tom, zda bude žák k mimoškolnímu zájmovému vzdělávání do školní družiny přijat či nepřijat, rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitelka školy. Ředitelka školy si je vědoma faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Kapacita školní družiny dle Rejstříku škol a školských zařízení je nyní stanovena na 50 žáků – 2 oddělení školní družiny. Krajský úřad povoluje navyšování kapacity jen do počtu 85% počtu žáků 1. – 3. ročníku. Tento limit naše ŠD splňuje již nyní, proto by nám žádost o navýšení byla zamítnuta.

Kritéria pro přijetí:
1) Věk – žáci 1. až 3. ročníku mají přednost před žáky 4. a 5. ročníku.

2) Zdravotní stav dítěte – dítě, které je schopné vzdělávání na ZŠ, může být přijato do ŠD. V případě zdravotního postižení je třeba individuálního přístupu. Záleží na možnostech zařízení ŠD a dohodě zákonných zástupců s vedením školy.

3) Dojíždějící žáci – žáci, kteří dojíždějí do ZŠ z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do ŠD přednostně.

4) Sourozenci dítěte – v případě, že ŠD navštěvuje již jeden ze sourozenců, má i druhý přednost při umístění do ŠD.

5) Při splnění všech kritérií a omezenému počtu míst ve ŠD, rozhoduje o umístění žáka los. Losování bude přítomen zákonný zástupce žáka, vychovatelka ŠD a ředitelka školy.

Mgr. Soňa Munzarová

ředitelka školy

 

Školní družina se ve své činnosti řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy. Na hodnocení a chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu 150,- Kč měsíčně za jedno dítě.  Výši a splatnost úplaty stanoví ředitelka školy.

Způsob úhrady příspěvku: Příspěvek za pobyt žáka ve školní družině za měsíce září až prosinec platí zákonní zástupci do 15. října, za měsíc leden až březen do 15. února, za měsíce duben až červen do 15. dubna příslušného roku. Tento příspěvek se týká každého zapsaného žáka, bez ohledu na četnost docházky a délky pobytu v družině. Platba se provádí pouze bezhotovostní platbou nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží zákonní zástupci od vychovatelky.

Platba za září – prosinec 600,- Kč. Platba za leden – březen 450,- Kč. Platba za duben – červen 450,- Kč. V případě neplacení bude docházka žáka do ŠD přerušena, popř. ukončena. V případě krátkodobé nemoci žáka se příspěvek ani jeho část nevrací. Pokud žák nebude navštěvovat z důvodu nemoci nebo z jiných vážných důvodů ŠD souvisle celý měsíc, může mu být příspěvek odpuštěn a bude odečten z příspěvku na příští období. Ve výjimečných případech může být plátcům úplata snížena nebo prominuta.

Vychovatelky:

I.oddělení –  Bc. Jolana Knapová

II.oddělení – Barbora Nydrlová

Provoz:

ranní družina:             6.30 – 7.25 hod.

odpolední družina:     11.25 – 16.00 hod.

Relaxační cvičení s pěnovými míčky a prvky jógy v 1. oddělení školní družiny 

Cvičení zařazujeme do týdenní skladby ve školní družině, abychom umožnili dětem:

– osvojení správného držení těla 

– lepší soustředění

– umění relaxace

– snadnější řešení stresových situací

– rozvoj fantazie a představivosti

– základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví

– úcta k sobě i okolí

– radost a pozitivní naladění a sebevědomí

– cvičit v kolektivu formovat své charakteristické vlastnosti (učit se s nimi, přizpůsobení se kolektivu, atd.)

– rozšířit slovní zásobu dětí, děti si trénují paměť

– zábavnou formou rozvíjet důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí

Naše první vystoupení jógy k 700. výročí založení města Železnice dne 16.6. 2018

  

  

Doporučení pro rodiče:

Kniha: Výchova bez trestů Václav Mertin…Když udělá dítě něco dobře, obvykle ho pochválíme nebo odměníme, zatímco u přestupku musí podle stejné logiky zcela zákonitě následovat trest. Nejsme necitové. Své děti máme rádi, nicméně nemůžeme je přece nechat růst jako dříví v lese!Bez potrestání by nám přerostly přes hlavu. A jednou nám budou za tento přístup vděčné. Vždyť přesně tak to funguje i v životě dospělých a dítě na něj musíme co nejlépe připravit. Olej do ohně prospěšnosti trestů přilévají rodiče, kteří říkají, že už opravdu nevědí, jak mají dítě potrestat, že na ně neplatí pouze zakřičení nebo výprask, či dokonce na jeho přestupky neplatí vůbec nic. ……….str.9 … Jak řešit kolizní situaci bez trestání? Výchova bez trestů neznamená tzv. liberální výchovu, bez jakékoli reakce na přestupek, tedy že dítě ponecháme jeho vlastní vůli a jen ho rozmazlujeme. Výchovu, kterou mám na mysli, má atributy, jež docela dobře známe z běžné výchovy, dokonce i z dospělého života, a respektuje také poznatky z psychologie. Není to tak, že dítě ponecháme svému osudu, jenom abychom ho nemuseli trestat, všechno mu dovolíme, nad vším mávneme rukou, připustíme, aby se z něho stal malý domácí tyran a nevychovanec. Nebudu rovněž zastírat, že výchova, kterou podporuji, je poměrně pracná, vyžaduje angažovanost, velkorysost a hlavně hojný čas rodičů….str.51