Družina

 

AKTUALITA:

DALŠÍ PLATBA  ZA ÚPLATU DO ŠD NA OBDOBÍ DUBEN-ČERVEN (450,- Kč) PROBĚHNE DO 15.4. 2018.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena žákům ročníků I. stupně. V I. oddělení jsou žáci 1. – 2. ročníku, v II.oddělení žáci 3. – 5. ročníku.

Školní družina se ve své činnosti řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy. Na hodnocení a chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu 150,- Kč měsíčně za jedno dítě.  Výši a splatnost úplaty stanoví ředitelka školy.

Způsob úhrady příspěvku: Příspěvek za pobyt žáka ve školní družině za měsíce září až prosinec platí zákonní zástupci do 15. října, za měsíc leden až březen do 15. února, za měsíce duben až červen do 15. dubna příslušného roku. Tento příspěvek se týká každého zapsaného žáka, bez ohledu na četnost docházky a délky pobytu v družině. Platba se provádí pouze bezhotovostní platbou nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží zákonní zástupci od vychovatelky.

Platba za září – prosinec 600,- Kč. Platba za leden – březen 450,- Kč. Platba za duben – červen 450,- Kč. V případě neplacení bude docházka žáka do ŠD přerušena, popř. ukončena. V případě krátkodobé nemoci žáka se příspěvek ani jeho část nevrací. Pokud žák nebude navštěvovat z důvodu nemoci nebo z jiných vážných důvodů ŠD souvisle celý měsíc, může mu být příspěvek odpuštěn a bude odečten z příspěvku na příští období. Ve výjimečných případech může být plátcům úplata snížena nebo prominuta.

Vychovatelky:

I.oddělení –  Bc. Jolana Knapová

II.oddělení – Barbora Nydrlová

Provoz:

ranní družina:             6.30 – 7.25 hod.

odpolední družina:     11.25 – 16.00 hod.